Aankondiging van een opdracht

Levering van medisch materiaal voor chronische wondzorg aan de leden van HospiLim

Levering van medisch materiaal voor chronische wondzorg aan de leden van HospiLim

Publicatiedatum
05-05-2017
Deadline
15-06-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hospilim VZW
Postadres
Bioville, Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ils Mols

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

_

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Expliciete verklaring op erewoord
HospiLim staat de inschrijvers toe, een expliciete verklaring op erewoord afleggen waarbij ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevinden zoals bedoeld in artikel 61, paragraaf 1 en 2.
De verklaring op eer impliceert dat:
- de voor selectie in aanmerking komende kandidaten bij het afsluiten van deze overeenkomst
- de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver voorafgaandelijk aan de finale gunningsbeslissing
Een verklaring op erewoord impliceert dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

1) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie afgesloten boekjaren of afhankelijk van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn op niveau van de Belgische vennootschap. Indien de kandidaat om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.

Eventuele minimumeisen:

1.1) gezien de omvang en de complexiteit van deze opdracht wordt een ondergrens van 50.000 EUR totale omzet in België in 2014 of 2015 op niveau van de vennootschap vooropgesteld voor het geheel van de percelen waarvoor ingeschreven wordt
1.2) geen negatief eigen vermogen in meer dan 1 van de 3 meest recente neergelegde jaarrekeningen

Vakbekwaamheid

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver dan ook volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen :

Eventuele minimumeisen:

1) De inschrijver moet aantonen via certificaten opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering en voldoen aan de Medical Device Directive
2) De inschrijver moet aantonen dat hij een door het FAGG erkend verdeler in België is van medische hulpmiddelen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!