Rectificatie

Raamovereenkomst voor de levering van niet-actieve verbanden

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Nederrij 133
Plaats
Herentals
Postcode
2200
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Annick Heylen
Telefoon
+32 14246199
E-mail
Annick.Heylen2@azherentals.be
Fax
+32 14246103

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azherentals.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de levering van niet-actieve verbanden

Referentienummer: TAXAN-032_2017

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33140000 - Medische verbruiksartikelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De ziekenhuizen AZ Turnhout, AZ Herentals, Sint-Jozefkliniek Bornem , Heilig Hart ziekenhuis Mol en AZ Sint-Dimpna Geel hebben onder de naam Taxandria een samenaankoopplatform opgericht .
Onder dit platform wensen de ziekenhuizen AZ Herentals, Sint-Jozefkliniek Bornem, Heilig Hart ziekenhuis Mol en AZ Sint-Dimpna Geel, de niet-actieve verbanden te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen volgens afgesproken en gevraagde modaliteiten verder in dit dossier.
Ingeval een nieuwe partij toetreedt tot het initiatief van samenaankoop, zal deze partij voor de resterende looptijd van het contract aanvaard worden door de Leverancier en dit onder dezelfde voorwaarden. Tevens kan deze uitbreiding aanleiding geven tot het verscherpen van de afgesproken voorwaarden voor alle Taxandria klanten van de Leverancier. Een ziekenhuis kan door de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld voor contractuele of buitencontractuele fouten begaan door é...(zie opdrachtdocumenten)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-528639

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Datum: 03/11/2017 Plaatselijke tijd: 10h00 Plaats: Aankoopdienst, Nederrij 133 te 2200 Herentals Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.
Te lezen:
Datum: 03/11/2017 Plaatselijke tijd: 10h00 Plaats: Vergaderzaal C3.33 klein 1, Nederrij 133 te 2200 Herentals Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Er is een openbare opening van de offertes voorzien.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!