Aankondiging van een opdracht

Leveren van Granylocyt koloniestimulerende factoren

Aankoop van Granylocyt koloniestimulerende factoren
Perceel 1: kortwerkende groeifactoren
Perceel 2: langwerkende groeifactoren

Publicatiedatum
17-01-2017
Deadline
28-02-2017 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postadres
Ruddershove 10, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Valerie De Laet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Gunstige bankverklaring

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient zijn bekwaamheid op de leveringsopdracht uit te voeren aantonen aan de hand van:
1. Een bewijs van terugbetaling door het RIZIV van het product, met datum vanaf wanneer deze terugbetaling geldig is.
2. Per product wordt de wetenschappelijke bijsluiter toegevoegd aan de offerte in een pdf formaat.
3. Bewijs van registratie van het geneesmiddel (per aangeboden vorm) door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor commercialisatie op de Belgische markt.
4. Bewijs dat de Europese richtsnoeren C 343-01 van 5 november 2013 inzake goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik nageleefd worden. Een kopie van deze richtsnoeren wordt aan het bestek toegevoegd.

Eventuele minimumeisen:

Gevraagde documenten of bewijsvoering moet aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van opening van de offertes. Indien de aanvraag voor terugbetaling nog niet in orde is op de dag van de opening, maar de inschrijver kan aantonen dat deze in aanvraag is, moet deze geldig zijn op het moment van gunning.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!