Aankondiging van een opdracht

Aankoop videotorens

Voorwerp van deze leveringen: Aankoop, levering en volledig in dienst stellen van videotorens voor diverse disciplines.
Toelichting: Voorwerp van deze leveringen: Aankoop van videotorens specifiek voor gebruik door NKO - gynaecologie - vaatchirurgie - algemene chirurgie en orthopedie
Toelichting: Het AZ Sint Maarten wenst voor het nieuwbouw ziekenhuis apparatuur aan te kopen voor de nieuwe operatiezalen.
Het nieuwbouwziekenhuis is momenteel nog in afwerking en opent officieel zijn deuren op 15 oktober 2018.
Een aantal diensten zullen eerder inhuizen, waardoor de installatie volledig gebruiksklaar dient te zijn uiterlijk 01 september 2018.
De levering en montage van deze apparatuur kan vanaf juni 2018 aangevangen worden (of eerder indien op advies van de weerhouden inschrijver) in de nieuwbouw.
Leveringsplaats: AZ Sint Maarten
Campus Roosendaelveld, Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen
Leveringsplaatsen: AZ Sint Maarten - Campus Roosendaelveld, Liersesesteenweg 435 te 2800 Mechelen

Publicatiedatum
22-06-2017
Deadline
03-08-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33162000 - Apparatuur en instrumentarium voor OK
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer Dirk Schadick

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Aankoop videotorens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden.
De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door
het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
De Belgische kandidaat-inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan
115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be
Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.
Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.
Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechts persoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Geen jaarrekeningen toevoegen aub, enkel vermelding van de omzetgegevens.
* Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor te leggen
* Opgave acid ratio liquiditeit (vlottende activa t.o.v. het vreemd vermogen op korte termijn).
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
* Opgave ratio solvabiliteit (verhouding eigen vermogen t.o.v. totaal passief vermogen).
Deze ratio op te geven voor de laatste 3 afgesloten boekjaren.
Minimumeisen:
*Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het verzekerde bedrag.
*Minimumomzet van 500.000 EUR /jaar voor die activiteit die het voorwerp van de opdracht is over de 3 laatste jaren. Dit bedrag dient aangetoond te worden op straffe van nietigheid.

Eventuele minimumeisen:

Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het verzekerde bedrag.

Vakbekwaamheid

* Een lijst met minimum twee en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen / diensten (over de laatste drie jaar) en dit voor eenzelfde orde van grootte zoals opgegeven in dit dossier.
Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid door de opdrachtgever. Tevens dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:
*Omschrijving van de opdracht
*Orde van grootte van het investeringsbedrag
*Contactgegevens per referentie
*Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever is essentieel ( implementatie, communicatie, projectleiding, timing... deze punten worden voorzien van een score van tevredenheid)
*Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)
*Het document is voorzien van een recente datum (maximum 3 jaar)
*Het document is gedateerd en ondertekend door de gebruiker. Het document wordt tevens gehandtekend door de inschrijver.
De referentie moet gaan over dezelfde configuratie die wordt gevraagd in het bestek. Referenties die verschillen van deze opgave worden niet aanvaard.
Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden.
Een overzicht van leveringen zonder een attest van tevredenheid wordt niet in aanmerking genomen.
Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (vb. beginnende activiteit, andere) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte.
Minimumeisen: Minimum 2 tevredenheidsattesten
Contactpersoon inschrijver
De inschrijver zal een contactpersoon aanduiden dewelke door de instelling kan worden gecontacteerd in het kader van deze opdracht. De contactinformatie bestaat minimaal uit:
* naam en voornaam
* functie
* volledig adres
* telefoonnummer
* mailadres
Telefoon en mailadres zijn bij voorkeur generiek - indien niet dient er bevestigd te worden dat opvolging verzekerd wordt bij afwezigheid.
Attesten voor te leggen op straffe van nietigheid.
* Een lijst met minimum twee en maximum vijf gedocumenteerde en relevante recente leveringen / diensten (over de laatste drie jaar) en dit voor eenzelfde orde van grootte zoals opgegeven in dit dossier.
Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid door de opdrachtgever. Tevens dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:
*Orde van grootte van het investeringsbedrag
*Contactgegevens per referentie
*Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever ( implementatie, communicatie, projectleiding... deze punten worden voorzien van een score van tevredenheid)
*Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)
*Het document is voorzien van een recente datum (maximum 3 jaar)

Eventuele minimumeisen:

Minimum 2 tevredenheidsattesten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!