Aankondiging van een opdracht

RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERING PLAATSING EN IN DIENSTSTELLING PHACOTOESTEL EN VERBRUIKSGOEDEREN

Aankoop van een phacotoestel en verbruiksmaterialen gedurende een periode van 8 jaar.
Toelichting:
Aankoop van een phacotoestel alsook de daarbijhorende verbruiksmaterialen gedurende een periode van 8 jaar.
Leveringsplaatsen:
AZ Sint Maarten - Campus Zwartzustersvest, Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen (toestel)
AZ Sint-Maarten – Campus Rooienberg - Magazijn, Spoorweglaan 29 te 2570 Duffel (verbruiksmaterialen)
AZ Sint-Maarten - site Roosendaelveld - Liersesteenweg 435 te 2800 Mechelen (levering verbruiksmaterialen vanaf +/- oktober 2018)

Publicatiedatum
20-04-2017
Deadline
02-06-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Thijs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden. De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
Omdat het opdrachtgevend bestuur niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.
Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.
Aandachtspunt: bij een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid zijn alle deelnemers hoofdelijk verbonden en ze zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. Wanneer de kandidaat-inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft, moeten voor elke partner van die combinatie zonder rechtspersoonlijkheid de bovenvermelde documenten ingediend worden.
* De kandidaat-inschrijver dient een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn aanvraag tot deelneming toe te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het offerteformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid). Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel +32 (0)2 552 27 48 Fax +32 (0)2 552 27 82 E-mail cjc-csr@just.fgov.be.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

- minimum EUR 300.000 omzet/jaar (van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht uitmaakt)
- geen negatief eigen vermogen
(Wordt aangetoond door een verklaring en getekend door een persoon die de bevoegdheid heeft zich te verbinden voor de vennootschap)

Vakbekwaamheid

* Er worden minimum 2 en maximum 5 attesten voorgelegd van goede uitvoering van een gelijkaardige levering en installatie over de periode 2014-2017. Deze attesten zijn getekend door opdrachtgever en opdrachtnemer met vermelding van:
- Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck
- Vermelding van gradatie van tevredenheid door de gebruiker
- Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)
- Het document vermeldt duidelijk over welke aankoop het gaat en is gedateerd en ondertekend door de gebruiker.
De referentie moet gaan over een gelijkaardige configuratie in een gelijke orde van grootte als wordt gevraagd in het bestek, met name de levering van een Phacotoestel en de daarbij horende verbruiksmaterialen.
Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden en leiden tot een substantiële onregelmatigheid.
Indien een inschrijver geen referenties kan voorleggen (vb. beginnende activiteit, andere) dient de inschrijver op straffe van nietigheid een grondige motivatie te geven in de offerte.

Eventuele minimumeisen:

- minimum 2 attesten van goede uitvoering

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!