Aankondiging van een opdracht

Het leveren en in bedrijf stellen van een autoclaaf

Het leveren en in bedrijf stellen van een doorgeefautoclaaf

Publicatiedatum
27-06-2017
Deadline
18-08-2017 om 14:30
Opdrachtcodes (CPV)
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
51430000 - Installatie van laboratoriumuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIB vzw
Postadres
Rijvisschestraat 120, 9052 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nele Vlaminck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

485.000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* De jaarrekening van het laatste en voorlaatste boekjaar van de onderneming die als inschrijver optreedt
* Een document van de omzet van de twee laatste boekjaren van de inschrijver, voorzover dit niet in de jaarrekening staat

Eventuele minimumeisen:

* De jaarrekening van het laatste en voorlaatste boekjaar van de onderneming die als inschrijver optreedt
* Een document van de omzet van de twee laatste boekjaren van de inschrijver, voorzover dit niet in de jaarrekening staat

Vakbekwaamheid

* Een beschrijving van de maatregelen die de leverancier treft om de kwaliteit te waarborgen in levering, plaatsing en in dienststellen van de perce(e)l(en)(door middel van certificaten-iso, en ander gelijkaardige of gelijksoortige documenten)
* Een lijst van de voornaamste werken waarop de opdracht betrekking heeft, van de afgelopen drie jaren met melding van :
- de klanten (naam + melding publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen + telefoonnummer en adres)
- de data van leveringen/onderhoud

Eventuele minimumeisen:

* Een beschrijving van de maatregelen die de leverancier treft om de kwaliteit te waarborgen in levering, plaatsing en in dienststellen van de perce(e)l(en)(door middel van certificaten-iso, en ander gelijkaardige of gelijksoortige documenten)
* Een lijst van de voornaamste werken waarop de opdracht betrekking heeft, van de afgelopen drie jaren met melding van :
- de klanten (naam + melding publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen + telefoonnummer en adres)
- de data van leveringen/onderhoud

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!