Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Bloedafnamematerialen

Bloedafnamematerialen

Publicatiedatum
27-06-2017
Deadline
28-07-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141300 - Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Koenraad Van Cleemput

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2.400.000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat vermeldt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
(*) Teneinde de juistheid van de verklaring op erewoord na te gaan, behoudt de aanbestedende overheid zich daarenboven het recht voor om, vóór de toewijzing van de opdracht, de inschrijver te verzoeken de volgende documenten voor te leggen:
- een BTW-verklaring;
- een attest van de Directe belastingen;
- een RSZ-attest, gelijkwaardig attest voor buitenlandse inschrijvers

Economische en financiële draagkracht

* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* waarbij de de verzekeraar(s) bevestigt/bevestigen op voldoende wijze de in dit bestek gevraagde dekking te kunnen verzekeren en hiervoor herverzekerd te zijn.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.De omzet moet in het kader van deze opdracht minimaal 1.200.000 EUR bedragen.

Vakbekwaamheid

-door het bewijs aan te leveren dat het bedrijf een certificaat ISO13485 ter beschikking heeft beschikbaar .
-door het bewijs te leveren van FAGG registratie
-door een lijst te bezorgen van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

-Recente referentielijst van leveringen bij minstens 3 Belgische ziekenhuislaboratoria met omzetgegevens en jaartal.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!