Vereniging iris-Aankopen
Aankondiging van een opdracht

LEVERING, PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN NIEUWE OF VERBOUWDE RADIOLOGISCHE ANGIOGRAFIE ZAAL

LEVERING, PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN NIEUWE OF VERBOUWDE RADIOLOGISCHE ANGIOGRAFIE ZAAL

Publicatiedatum
23-10-2015
Deadline
08-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33111700 - Angiografieruimte
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vereniging iris-Aankopen
Postadres
Dejonckerstraat, 46 5de verdiep, 1060 Sint-Gillis, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

LEVERING, PLAATSING EN HET ONDERHOUD VAN EEN NIEUWE OF VERBOUWDE RADIOLOGISCHE ANGIOGRAFIE ZAAL

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1) Bij het offerteformulier moet een uittreksel uit het strafregister of een gelijkaardig document worden gevoegd dat is afgeleverd door een gerechtelijke of administratieve autoriteit van het land van herkomst waarin staat dat de indiener:
- nooit veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement, vereffening, stopzetting van activiteiten of gerechtelijke reorganisatie verkeert, of in een vergelijkbare situatie die het gevolg is van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgeving of reglementering;
- geen bekentenis van faillissement heeft afgelegd en niet het voorwerp is geweest van een procedure van vereffening of van eender welke andere gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgeving of reglementering;
- niet veroordeeld is geweest per vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
2) Door zijn offerte in te dienen, verklaart de indiener op zijn erewoord:
- dat hij geen ernstige beroepsfouten heeft begaan;
- dat hij zich nooit schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die gevraagd worden bij de kwalitatieve selectie.
3) De indiener zal de attesten moeten indienen die bewijzen dat hij:
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen: attest van de bevoegde instantie dat bevestigt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land waarin hij is gevestigd;
- in orde is met de betaling van de btw: attest van de bevoegde instantie dat bevestigt dat de inschrijver voldaan heeft aan ...(Zie bestek)

Economische en financiële draagkracht

* Passende bankverklaringen conform aan annex 3 van het koningbesluit van de 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende het globale zakencijfer van het bedrijf Healthcare van de afgelopen drie boekjaren met een minimaal gecumuleerd bedrag van 6.000.000 EUR Btwe.
*Een verklaring betreffende het zakencijfer dat specifiek gelinkt is met dit soort opdracht van de afgelopen drie boekjaren met een minimaal gecumuleerd bedrag van 4.500.000 EUR Btwe.

Eventuele minimumeisen:

* Een verklaring betreffende het globale zakencijfer van het bedrijf Healthcare van de afgelopen drie boekjaren met een minimaal gecumuleerd bedrag van 6.000.000 EUR Btwe.
*Een verklaring betreffende het zakencijfer dat specifiek gelinkt is met dit soort opdracht van de afgelopen drie boekjaren met een minimaal gecumuleerd bedrag van 4.500.000 EUR Btwe.

Vakbekwaamheid

Een lijst met de voornaamste uitgevoerde installaties van radiologische angiografie zalen van de afgelopen drie jaren met een minimum van 4 referenties met melding van het bedrag, de datum en de openbare of private bestemmeling. Voor deze installaties (nieuwe, tweedehands of verbouwde) moeten attesten worden voorgelegd die uitgegeven of getekend zijn door de bevoegde overheid of, indien de bestemmeling een private aankoper was middels een attest van de koper of bij gebrek van deze door een eenvoudige verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

een minimum van 4 referenties