AZ Damiaan
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor de aankoop van reagentia voor bloedgasmeters incl. toestellen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Aankoop van reagentia voor bloedgasmeters inclusief toestellen, hulpmaterialen, IQC's, kalibratoren, EQC verwerking, onderhoud, herstel, installatie, gebruik randapparatuur, koppeling LIS, update/upgrade van software en hardware van toestel en datamanager, alle licentiekosten.

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
38434520 - Bloedanalysatoren
33696200 - Reagentia voor bloedanalyse
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Damiaan
Postadres
Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
De heer Michel Busato

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, levering en diensten en de concessies voor openbare werken.
De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

De grootte van de omzet is minimaal 10 keer de grootte van deze opdracht (op jaarbasis)

Vakbekwaamheid

De inschrijver geeft referenties aan voor het aangeboden toestel. Hierbij specifieert hij :
- Naam van de firma
- Adres
- Contact persoon
- Telefoon en mailadres van de contactpersoon

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver geeft minimum 4 referenties van bedrijven waaraan het in de offerte aangeboden toestel door hen is geleverd en waarbij activiteit en omzet gelijkaardig is aan de aanbestedende overheid.