Aankondiging van een opdracht

Raamcontract Echotoestellen

Raamcontract Echotoestellen

Publicatiedatum
27-02-2017
Deadline
18-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33112000 - Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Klina
Postadres
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nadja De Ryck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

>209000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 106 §1 2° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 zijn de uitsluitingscriteria niet toepasselijk op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten)
"De artikelen 61, §§ 1 en 2, 5°, en 62 zijn evenwel steeds toepasselijk op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, behalve voor opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave het bedrag bedoeld in artikel 105, § 1, 4° niet bereikt."

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

idem

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier. Minimale eis: 3 ziekenhuizen als referentie
* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
EN60601

Eventuele minimumeisen:

idem

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!