Aankondiging van een opdracht

Voedingspompen, dieetvoeding en toebehoren

Raamovereenkomst voor het leveren van dieetvoeding, sondevoeding, voedingspompen en toebehoren over een periode van 48 maanden.

Publicatiedatum
24-01-2017
Deadline
14-03-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33692000 - Medische oplossingen
33692300 - Enterale voeding
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Imelda VZW
Postadres
Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anja Ceulemans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Het dossier is opgedeeld in 5 percelen: Perceel 1 - Medische drink- en bijvoeding. Perceel 2 - Voeding voor dysfagie. Perceel 3 - Enterale voeding en materalen. Perceel 4 - Specifieke medische voeding. Perceel 5 - Enterale voedingspompen en materialen.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

Omzetcijfers:
o De kandidaat geeft de algemene omzetcijfers (afgelopen 3 jaar)
o De kandidaat geeft de specifieke omzetcijfers (afgelopen 3 jaar) van de productencategorie die het voorwerp van het perceel uitmaakt (P/P)

Eventuele minimumeisen:

De omzet in de producten waarop de opdracht betrekking heeft, is minstens 10x zo groot als het bedrag van de offerte op jaarbasis (P/P).

Vakbekwaamheid

* Nederlandstalig contactpersoon
* Nederlandstalige info en productinfo
* Referenties:
o De kandidaat geeft de meest relevante referenties op van de afgelopen 3 jaar van vergelijkbare leveringen qua omvang, aantal, productcategorie waarop het perceel slaat en klantenprofiel. (P/P)
Per referentie wordt volgende informatie opgegeven:
? Naam klant
? Contactpersoon klant met contactgegevens
? Beschrijving van de opdracht: aantallen en beschrijving van de geleverde producten en eventueel bijkomende diensten
? Indien voorhanden een attest van goede uitvoering

Eventuele minimumeisen:

Minimum 3 referenties van Belgische ziekenhuizen met voorkeur universitaire ziekenhuizen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!