Rectificatie

B014312_P21.17 (AZD 5DV-1301)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ DELTA
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rode-Kruisstraat 20
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
NUTS-code
BE256 - Arr. Roeselare
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Sabien Cailliau
Telefoon
+32 51237111
E-mail
sabien.cailliau@azdelta.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azdelta.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286053

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

B014312_P21.17 (AZD 5DV-1301)

Referentienummer: AZ DELTA-B014312_P21.17-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

AZ Delta - Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis
Perceel 21.17 - Leanliften

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-528870

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 184-376687

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Korte beschrijving
In plaats van:
AZ Delta - Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis Perceel 21.17 - Leanliften
Te lezen:
AZ Delta - Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis Perceel 21.17 - Verticale liftmodule

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:
AZ Delta - Nieuwbouw algemeen ziekenhuis Perceel 21.17 - Leanliften
Te lezen:
AZ Delta - Nieuwbouw algemeen ziekenhuis Perceel 21.17 - Verticale liftmodule

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Onder punt I.3 vindt u de link naar het aanbestedingsdossier. U zal gevraagd worden om de e-tender ID in te vullen, dit is: 143122117 U ontvangt dan uiterlijk na een half uur een mail met een link.
Te lezen:
Onder punt I.3 vindt u de link naar het aanbestedingsdossier. U zal gevraagd worden om de e-tender ID in te vullen, dit is: 1431221170 U ontvangt dan uiterlijk na een half uur een mail met een link.

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!