Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Vervangen van operatielampen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vervangen van operatielampen

Publicatiedatum
23-05-2017
Deadline
15-06-2017 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
33167000 - Operatielampen
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ St.-Elisabeth Herentals vzw
Postadres
Nederrij 133, 2200 Herentals, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Liesbeth Plingers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver dient een voorstelling van de firma bij te voegen met de vermelding van professionele en financiële waarborgen (omzet in België en netto winst van de laatste drie boekjaren + evolutie personeelsbestand in België van de laatste drie jaren (2014-2015-2016)).

Eventuele minimumeisen:

NVT

Vakbekwaamheid

1.De inschrijver dient referenties voor te leggen van leveringen van gelijkaardige omvang. Inschrijvers die onvoldoende referenties kunnen voorleggen worden als nietig beschouwd. De volgende gegevens dienen per opgegeven referentie te worden verstrekt:
- naam van de klant en de adresgegevens;
- de contactpersoon bij de klant met inbegrip van telefoonnummer;
- de omschrijving van de aard, de omvang en complexiteit van de leveringen en diensten.
2. Een technische beschrijving van de operatielampen (en toebehoren) op basis waarvan de technische specificaties kunnen afgetoetst worden.
3. CE attest (digitaal formaat)
4. Nederlandstalige handleiding (digitaal formaat)
5. EG-verklaring van overeenstemming volgens de vigerende regelgeving conform de veiligheidseisen vermeld in bijlage van deze offerte.

Eventuele minimumeisen:

Er worden minimum 2 referenties gevraagd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!