Aankondiging van een opdracht

Aankoop en levering van parenterale voeding

De opdracht bevat de aankoop en leveringen van parenterale voeding en mogelijke toevoegingen voor een periode van 36 maanden met één mogelijke verlenging van 12 maanden (maximale duurtijd = 48 maanden).’

Publicatiedatum
21-03-2017
Deadline
11-05-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Hilde VANMEENEN

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of
van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Minimumeisen: Een recente bankverklaring

Eventuele minimumeisen:

Een recente bankverklaring

Vakbekwaamheid

Minimumeisen:
* Een bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier van geneesmiddelen voor de Belgische markt.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen , maximaal 3 en minimum 1 , die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht in België. Op deze referentielijst dient melding gemaakt te worden van de waarde van de opdracht met bevestiging door de desbetreffende contactpersoon.
* Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op
het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.
* Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het
gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur.
* Een bewijs van registratie van het geneesmiddel door het FAGG.
Leveranciersbeoordeling:
Elk ziekenhuis dat deelneemt aan deze opdracht heeft een eigen methodiek om de leveranciers (jaarlijks) te beoordelen.
AZ Groeninge voert jaarlijks een leveranciersevaluatie uit bij de leveranciers. Bij wijze van voorbeeld kan u het overzicht van de meetpunten terugvinden in het bestek onder III 'Technische Bepalingen, leveranciersevaluatie. De productspecialist/comité beoordeelt de leverancier. Er zijn 5 meetpunten, met elk een maximumscore: kwaliteit 30 punten, leverbetrouwbaarheid 25 punten, kost 20 punten reactiesnelheid 15 punten en innovatie 15 punten. Het resultaat wordt in overleg besproken. De som van de 5 meetpunten ligt tussen de 0 en 100 punten. Er zijn 3 groepen om aan te duiden hoe een leverancier scoort: score <60 = rood; score >60 en <80 is geel en score >80 is groen. Een 'rode' score kan aanleiding geven tot een voortijdige opzegging van het contract. Wij verwachten dat u aan de verschillende meetpunten en bijhorende criteria voldoet.
Hierbij verzoeken wij u om ons uw kennisname en akkoord met deze methodiek van leveranciersevaluatie te bezorgen.

Eventuele minimumeisen:

* Een bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier van geneesmiddelen voor de Belgische markt.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen , maximaal 3 en minimum 1 , die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht in België. Op deze referentielijst dient melding gemaakt te worden van de waarde van de opdracht met bevestiging door de desbetreffende contactpersoon.
* Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op
het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.
* Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het
gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur.
* Een bewijs van registratie van het geneesmiddel door het FAGG

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!