Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst pompen voor negatieve druktherapie en bijhorende wondzorgproducten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
HospiLim vzw
Nationaal identificatienummer
833.506.251
Postadres
Agoralaan Abis
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Benny Stevens
Telefoon
+32 11286963
E-mail
benny.stevens@hospilim.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.hospilim.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
HospiLim vzw
Nationaal identificatienummer
833.506.251
Postadres
Agoralaan Abis
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Mara Valentini
Telefoon
+32 11286967
E-mail
mara.valentini@hospilim.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.hospilim.be
Adres van het kopersprofiel
-

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   http://www.hospilim.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
HospiLim vzw
Nationaal identificatienummer
833.506.251
Postadres
Agoralaan Abis
Plaats
Diepenbeek
Postcode
3590
NUTS-code
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Mara Valentini
Telefoon
+32 11286967
E-mail
mara.valentini@hospilim.be
Fax
-
Hoofdadres
http://www.hospilim.be
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Privé-ondernemingen

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst pompen voor negatieve druktherapie en bijhorende wondzorgproducten

Referentienummer:   2017-HospiLim-401

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   42122450 - Vacuümpompen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   33140000 - Medische verbruiksartikelen

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE22 - Prov. Limburg (BE)

Voornaamste plaats van uitvoering:   Alle campi van de werkende leden zijn potentiële leveringsplaatsen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De aankoopcentrale wenst voor haar werkende leden pompen voor negatieve druktherapie te voorzien met de nodige bijhorende wondzorgproducten.
Het betreft een raamovereenkomst die zal afgesloten worden voor een termijn van 48 maanden, niet alle voorwaarden gekend.
De opdracht wordt in de markt geplaatst voor de volgende Werkende Leden van HospiLim:
1. Jessa Ziekehuis
2. Ziekenhuis Oost-Limburg
3. Sint-Trudo Ziekenhuis
4. Mariaziekenhuis Noord-Limburg
5. Sint-Franciscusziekenhuis
6. Algemeen Ziekenhuis Vesalius.
De inschrijvers toegelaten tot de raamovereenkomst zullen tijdens het verdere verloop van de procedure opnieuw in mededinging worden gesteld via één of meerdere minicompetities. De opdrachtgever zal deze minicompetities organiseren met respect voor de regels van de wetgeving overheidsopdrachten die van toepassing zijn voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en aan de hand van dezelfde gunningscriteria. Hierbij zal de prijs verder aan bod komen, voor het aankopen, huren of in bruikleen nemen van de pompen met de nodige aan te kopen producten.
De vermoedelijke hoeveelheden worden verder gespecificeerd per nieuwe minicompetitie.
De opdrachtgever garandeert geen minimum afname noch exclusiviteit.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit en functionele waarde  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Leveringsvoorwaarden  / Weging:   5

Kostencriterium - Naam:   Dienst na verkoop  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   60

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie afgesloten boekjaren of afhankelijk van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn op niveau van de Belgische vennootschap. Indien de kandidaat om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
* De 3 recentste neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

- Het eigen vermogen van de onderneming mag niet negatief zijn in meer dan 1 van de 3 opgevraagde recentste neergelegde jaarrekeningen.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte toevoegen:
1) De nodige bewijsstukken waarmee de inschrijver kan aantonen dat zijn producten voldoen aan de geldende wetgeving betreffende Medische Hulpmiddelen en in België toegelaten zijn op de markt.
2) De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van 4 referenties met tevredenheidsattest toe. Deze referenties moeten minimaal betrekking hebben op een overeenkomst van minimaal twee jaar. De referenties mogen geen lid zijn van HospiLim.
3) Een lijst van de voornaamste leveringen kaderend in de wondzorg (pompen en verbruiksmaterialen) en meer bepaald negatieve druktherapie die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

4) Een vergunning FAGG voor distributie medische hulpmiddelen België.
5) ISO13485 certificaat medische hulpmiddelen van de fabrikant.
6) De inschrijver moet aantonen via certificaten, opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   ja

Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen:   ja

Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst:   `tran(4)` not found

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   09-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   08-07-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   09-01-2018

Plaatselijke tijd:   10:00

Plaats:   HospiLim vzw, Agoralaan Abis te 3590 Diepenbeek

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank 1ste aanleg
Postadres
-
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!