Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Wastoestellen voor op Centrale Sterilisatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vervanging van 2 doorgeefwastoestellen op onze centrale sterilisatie met de nodige beladingskarren en
koppeling T-doc.

Publicatiedatum
23-05-2017
Deadline
21-06-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
42716120 - Wasmachines
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
33191100 - Sterilisator
33191110 - Autoclaven
39330000 - Desinfecteeruitrusting
42716000 - Wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines
42943200 - Ultrasoonbaden
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ilse Fabry

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij geen negatief eigen vermogen heeft
* Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit, specifiek over het leveren, plaatsen en in dienst stellen van reinigings-en desinfectietoestellen over de laatste 3 beschikbare boekjaren in België.

Eventuele minimumeisen:

- Geen negatief vermogen
- Een passende bankverklaring
- De totale omzet bedraagt minstens 1.000.000,- Euro per jaar

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

- Lijst van minimum 3 referenties binnen de ziekenhuissector

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!