Rectificatie

Raamovereenkomst voor het leveren van Enfit toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Nationaal identificatienummer
BE0232.987.862
Postadres
De Pintelaan 185
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Conny De Schouwer
Telefoon
+32 93324310
E-mail
conny.deschouwer@uzgent.be
Fax
+32 93323853

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uzgent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het leveren van Enfit toebehoren - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: VOPMVB/MDS/CDS/D34170216

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-528470

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-09-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een document met vraag & antwoord en een aangepast bestek (datum 03/10/2017) toegevoegd aan de Cloud. De wijzigingen in het bestek betreffen de selectiecriteria en de technische bepalingen perceel 1 en zijn in het rood vermeld.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!