Aankondiging van een opdracht

Aankoop, levering en installatie van beademingstoestellen.

Deze opdracht omvat het afsluiten van een raamovereenkomst voor de aankoop, levering en installatie van invasieve beademingstoestellen. Hierbij is voldoende opleiding alsook een optioneel preventief onderhoudscontract inbegrepen.
Deze opdracht omvat tevens de eerste mini-competitie voor de aankoop, levering en installatie van 4 high-end invasieve beademingstoestellen voor de dienst intensieve zorgen van het OLV Ziekenhuis.

Publicatiedatum
21-06-2017
Deadline
14-08-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33157400 - Medicinale beademingsapparatuur
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres
Moorselbaan 164, 9300 Aalst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Charlotte Bontinck

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 209.001 excl. BTW

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een kopie van de authentieke of onderhandse akte die de gevolmachtigden de machtiging verleent de offerte te ondertekenen. Het nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten werden gepubliceerd dient vermeld te worden. (artikel 82 K.B. 15/07/2011).
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§1 en 2 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.
*De inschrijver van niet-Belgische nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:
- niet in staat van faillissement verkeert;
- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichting;
- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
Bovenvermeld attest dient op naam van de firma te zijn en niet op een natuurlijke persoon (tenzij het een éénmanszaak betreft)

Economische en financiële draagkracht

* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang die gedurende de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd in ziekenhuizen, met vermelding van naam ziekenhuis, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

* Aanleveren van een referentielijst conform bovenstaande beschrijving.
Indien de vereiste documenten niet kunnen worden voorgelegd, houdt de opdrachtgever zich het recht voor om de offerte van desbetreffende inschrijver niet langer te weerhouden voor verdere evaluatie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!