Aankondiging van een opdracht

Aankoop van dialysetoestellen, bijhorende disposables en onderhoud

Het Jan Yperman Ziekenhuis VZW (JYZ) wenst over te gaan tot een aankoop van 38 dialysetoestellen met de bijbehorende disposables in kader van een vernieuwing van de huidige infrastructuur. Deze zullen gelokaliseerd worden in de hoofdvestiging, zijnde Briekestraat 12 in Ieper. Daaraan gekoppeld zullen eveneens de bijhorende disposables deel uit maken van deze opdracht. De levering van de toestellen dienen binnen de 6 maand na gunning plaats te vinden. Voor de disposables wordt er geöpteerd voor een raamovereenkomst van 7 jaar. Ook zal er een onderhoudscontract afgesloten worden voor 4 jaar inclusief de garantieperiode, met een optie om te verlengen. Vorig jaar werden er ongeveer 17 500 dialyses uitgevoerd.
Deze opdracht betreft enerzijds de levering van de toestellen in de hoofdvestiging met bijbehorend onderhoudscontract en anderzijds een raamovereenkomst voor de levering van diverse materialen voor de dienst dialyse van het Jan Yperman Ziekenhuis.
De toestellen dienen vergezeld te zijn van de nodige officiële documenten m.n. CE-attest, EG-conformiteit verklaringen en Nederlandstalige handleiding.
Alle geleverde middelen dienen te voldoen aan de vigerende wetten, reglementen inzake milieu, veiligheid en gezondheid en aan de voorwaarden op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid die niet opgelegd worden door de vigerende wetten, maar onontbeerlijk zijn;
Gelieve dit aan te tonen in jullie offerte dat jullie voor deze opdracht hieraan zullen voldoen.
Er is een schriftelijke gebruiksaanwijzing en (veiligheid) instructies over de installatie/inbouw, werking, gebruikswijze/gebruiksgrenzen, inspectie en onderhoud van het arbeidsmiddel rekening houdend met voorzienbare abnormale situaties en met aandacht voor veiligheids-en gezondheidssignalering en de te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen;

Publicatiedatum
22-06-2017
Deadline
23-08-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33181000 - Apparatuur voor nierdialyse
Regiocodes (NUTS)
BE253 - Arr. Ieper
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Postadres
Briekestraat 12, 8900 Ieper, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ellen Maes

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

3.250.000

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Gelieve de omzet van de laatste 3 jaar mee te geven met de vermelding van het aandeel van voorwerp van deze opdracht. Minimum verwachten we dat de inschrijver 2* de jaaromzet kan aantonen mbt tot het voorwerp van deze opdracht de laatste 2 jaar.

Vakbekwaamheid

* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole/onderhoud
*Opgave van onderaannemers op wie een beroep zal gedaan worden voor de uitvoering van deze opdracht indien van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

*minimum 3 referenties in Europa waar U een park van minstens 25 toestellen beheert met de contactgegevens.
*minimum een park van 300 toestellen in actief beheer
* Aantonen dat de personen die met het onderhoud van de toestellen zullen belast zullen worden in staat zijn om een volledige Nederlandstalige ondersteuning te bieden en vlot bereikbaar zullen zijn. (cfr wachtdienst)
*Minimum 2 techniekers actief in België, specifiek voor dialysetoestellen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!