Aankondiging van een opdracht

Sterilisatieverpakkingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vereniging iris-Aankopen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dejonckerstraat, 46 5de verdiep
Plaats
Sint-Gillis
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
iris-aankopen@iris-ziekenhuizen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://www.iris-hopitaux.be/nl/Het-irisnet/Onze-structuren/iris-Aankopen

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   ja

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Vereniging iris-Aankopen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Dejonckerstraat, 46 5de verdiep
Plaats
Sint-Gillis
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
iris-aankopen@iris-ziekenhuizen.be
Fax
-
Hoofdadres
https://www.iris-hopitaux.be/nl/Het-irisnet/Onze-structuren/iris-Aankopen
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/523/KC/2017

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sterilisatieverpakkingen

Referentienummer:   PO/IA/06-2017/STERILI

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   33198200 - Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Looptijd van het opdracht : 3 jaar

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   33198200 - Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   UMC Sint-Pieter -, Hoogstraat, 322 te 1000 Brussel / CHU Brugmann - site Victor Horta, JJ. Crocqlaan 1 te 1090 Bruxelles / IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Ba...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   33198200 - Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   UMC Sint-Pieter -, Hoogstraat, 322 te 1000 Brussel / CHU Brugmann - site Victor Horta, JJ. Crocqlaan 1 te 1090 Bruxelles / IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Ba...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   33198200 - Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   UMC Sint-Pieter -, Hoogstraat, 322 te 1000 Brussel / CHU Brugmann - site Victor Horta, JJ. Crocqlaan 1 te 1090 Bruxelles / IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Ba...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 4

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   33198200 - Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   UMC Sint-Pieter -, Hoogstraat, 322 te 1000 Brussel / CHU Brugmann - site Victor Horta, JJ. Crocqlaan 1 te 1090 Bruxelles / IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Ba...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 5

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   33198200 - Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   UMC Sint-Pieter -, Hoogstraat, 322 te 1000 Brussel / CHU Brugmann - site Victor Horta, JJ. Crocqlaan 1 te 1090 Bruxelles / IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Ba...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 6

II.2.1) Benaming

Perceel

Perceel nr.:   6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   33198200 - Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   UMC Sint-Pieter -, Hoogstraat, 322 te 1000 Brussel / CHU Brugmann - site Victor Horta, JJ. Crocqlaan 1 te 1090 Bruxelles / IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Ba...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* De hieronder genoteerde uitsluitingsredenen zijn van toepassing op de inschrijver en individueel:
1° op alle deelnemers die gezamenlijk een aanvraag tot deelname indienen en de bedoeling hebben om, in geval van selectie, een groep te vormen van marktdeelnemers;
2° op alle deelnemers die als groep van marktdeelnemers samen een offerte indienen; en
3° op derden waar beroep wordt op gedaan omwille van hun capaciteit.
1) Verplichte uitsluitingsgronden
Wordt uitgesloten, in welke fase van het proces ook, de inschrijver die voorwerp heeft uitgemaakt van een veroordeling met een uitgesproken rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft verkregen voor de volgende strafbare feiten:
1° deelname aan een criminele organisatie;
2° corruptie;
3° fraude;
4° terroristische misdrijven, misdrijven met betrekking tot terroristische activiteiten of aansporen om een dergelijk feit te plegen, medeplichtigheid of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf;
5° witwassen van geld of financiering van terrorisme;
6° kinderarbeid of andere vormen van mensenhandel;
7° illegaal verblijvende onderdanen van derde landen aan het werk zetten.
Is tevens uitgesloten de inschrijver die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen aan het werk heeft gezet, zelfs indien er geen veroordeling is uitgesproken die kracht van gewijsde zou hebben, van zodra dit misdrijf werd vastgesteld middels een administratieve of rechterlijke beslissing, daaronder begrepen een schriftelijke betekening in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek.
Voor percelen 1 tot 5 : de inschrijver vult de velden in van het UEA in verband met de verplichte uitsluitingscriteria. Door de indiening van het UEA verklaart de inschrijver dat hij niet in een uitsluitingssituatie verkeert zoals hierboven genoemd.
De aanbestedende dienst controleert de juistheid van het UEA in hoofde van de inschrijver aan wie de opdracht werd gegund. De inschrijver wordt gevraagd om alle nodige bewijsstukken voor te leggen met name een uittreksel van het relevante register zoals een uittreksel uit het strafregister of bij gebrek daaraan een equivalent document afgegeven door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid van het land van herkomst of vestiging van de marktdeelnemer waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden werd tegemoetgekomen.
De aanbestedende dienst controleert de eventuele corrigerende maatregelen die vermeld worden door de inschrijver in het UEA en waarvan bewezen is dat ze op eigen initiatief werden vermeld.
Voor perceel 6 : De inschrijver moet aan de offerteformulier een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van oorsprong of het land waar de ondernemer is gevestigd toevoegen, waaruit blijkt dat hij niet in een uitsluitingssituatie verkeert zoals hierboven genoemd.
De inschrijver moet ook aan de offerteformulier een schriftelijke beschrijving van de corrigerende maatregelen die genomen waren en de bewijsstukken betreffende de eventuele corrigerende maatregelen toevoegen.
2) Uitsluitingsgronden met betrekking tot fiscale en sociale schulden:
a) De inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, wordt door de aanbestedende overheid uitgesloten van de toegang tot een plaatsingsprocedure, overeenkomstig artikel 68 van de wet van 17 juni 2016.
De toegang tot de procedure wordt evenwel niet ontzegd aan een inschrijver die geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of die voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
Voor percelen 1 tot 5 : Door de indiening van het UEA verklaart de inschrijver dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betal...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor alle percelen (behalve perceel 6) wordt een lijst opgesteld met de drie voornaamste soortgelijke leveringen, uitgevoerd in de loop van de voorbije drie jaar voor ziekenhuizen, waarin het hoeveelheid, de datum en de publieke of private bestemmeling staan vermeld.
Voor percelen 1 tot 5, de inschrijver dient de rubrieken van het UEA met betrekking tot de kwalitatieve selectie in te vullen (deel IV, afdeling C), als bewijs dat hij voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria en de vereiste minimale niveaus die in onderhavig bijzonder bestek werden vastgelegd.
De aanbestedende dienst controleert de juistheid van het UEA in hoofde van de inschrijver aan wie de opdracht werd gegund. De inschrijver wordt gevraagd om alle nodige bewijsstukken voor te leggen, met name de attesten uitgaande van of medeondertekend door een bevoegde overheid of, wanneer de bestemmeling een particuliere afnemer is, een attest van de koper of bij gebrek daaraan een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

De jaarlijkse minimum hoeveelheiden die moeten worden bereikt voor de 3 belangrijkste leveringen (som van de leveringen gedurende een jaar per ziekenhuis)
- Perceel 1 : 10.000 stukken
- Perceel 2 : 5.000 stukken
- Perceel 3 : 15.000 stukken (verpakkingsblad)
- Perceel 4 : 40 stukken
- Perceel 5: 100.000 stukken

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   17-10-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   17-10-2017

Plaatselijke tijd:   11:00

Plaats:   Vereniging iris-Aankopen, Dejonckerstraat, 46 5de verdiep, 1060 Sint-Gillis

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

- Er is geen publieke openingszitting van de offertes.
- Het bestek is beschikbaar op het plateform tot 3 october 2017, 18 uur.
- De inschrijvers mogen een offerte voor een of meer percelen indienen.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Conseil d'Etat / Raad van State
Postadres
Rue de la Science 33 / Wetenschapsstraat 33
Plaats
Etterbeek
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-09-2017

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!