Aankondiging van een opdracht

Leveren van contrastvloeistoffen

De opdracht bevat de aankoop en leveringen van contraststoffen voor een periode van 36 maanden met één mogelijke verlenging van 12 maanden (maximale duurtijd = 48 maanden).

Publicatiedatum
25-04-2017
Deadline
13-06-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
33696000 - Reagentia en contraststoffen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Groeninge vzw
Postadres
Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Hilde VANMEENEN

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De opdracht omvat de aankoop en levering van contraststoffen verdeeld over 11 percelen voor 4 verschillende ziekenhuizen.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
minimumeis: Een recente bankverklaring

Eventuele minimumeisen:

Een recente bankverklaring

Vakbekwaamheid

* Een bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier van geneesmiddelen voor de Belgische markt.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen , maximaal 3 en minimum 1 , die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht in België. Op deze referentielijst dient melding gemaakt te worden van de waarde van de opdracht met bevestiging door de desbetreffende contactpersoon.
* Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen ophet gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.
* Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het
gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur.
* Een bewijs van registratie van het geneesmiddel door het FAGG.

Eventuele minimumeisen:

* Een bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier van geneesmiddelen voor de Belgische markt.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen , maximaal 3 en minimum 1 , die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht in België. Op deze referentielijst dient melding gemaakt te worden van de waarde van de opdracht met bevestiging door de desbetreffende contactpersoon.
* Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen ophet gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.
* Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het
gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur.
* Een bewijs van registratie van het geneesmiddel door het FAGG.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!