Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Infliximab 100 mg

Het produkt dat onderwerp is van dit bestek, is voor de behandeling van patiënten die nog geen eerdere behandeling met infliximab ondergingen voor de datum van gunning van dit bestek.
De aanbestedende overheid zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten optreden als opdrachtencentrale voor verbonden entiteiten, nl az Sint-Blasius (Onze Lieve Vrouw van Troost vzw). Indien gewenst, kunnen volgende leden van het Optimus Hospital Procurement Platform tijdens de ganse looptijd instappen in dit contract, nadat hun huidige contractuele verplichtingen verlopen zijn : GZA, az Monica, az Nikolaas.
Volgende leverplaatsen zijn mogelijk in het kader van deze overheidsopdracht. De correcte leverplaats is afhankelijk van de bestellende overheid.
1) UZA :
Universitair Ziekenhuis Antwerpen - Apotheek
Wilrijkstraat 10
B-2650 Edegem
2) De leverplaatsen van eventuele andere entiteiten zijn terug te vinden, voor zover vermeld, in de algemene aankoopvoorwaarden van deze entiteiten (zie www.optimushospitals.be->Algemene Aankoopvoorwaarden)

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
30-11-2015 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Postadres
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, BE
Contactpunt(en)
De heer Mark Staeljanssens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

10600 stuks

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichten ten opzichte van de FOD Financiën.
* Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan.
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader...(Zie bestek)

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

* De inschrijver toont aan dat hij over de nodige vergunningen en kwaliteitseisen beschikt om op de Belgische markt te mogen leveren. De inschrijver dient minimaal te voldoen aan alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Een bewijs van registratie van de aanbieder door het FAGG dient voorgelegd te worden.

Eventuele minimumeisen:

registratiebewijs FAGG