Rectificatie

Aankoop van 18 compacte, lichte en stevige bloedverwarmingstoestellen, aangevuld met een overeenkomst tegen prijslijst betreffende de levering van verbruiksproducten.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
MRMP-S/AC – Directorate General Material Resources – Procurement Division – Section “Support Systems” – Ondersectie “Verwerving Klasse 1/ Medisch”
Nationaal identificatienummer
0308.357.555_18
Postadres
Eversestraat, 1
Plaats
Evere
Postcode
1140
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24415413
E-mail
olivier.hallet@mil.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295957

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aankoop van 18 compacte, lichte en stevige bloedverwarmingstoestellen, aangevuld met een overeenkomst tegen prijslijst betreffende de levering van verbruiksproducten.

Referentienummer: MRMP-S/AC-18SC505-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33190000 - Diverse medische instrumenten en producten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Aankoop van 18 compacte bloedverwarmingstoestellen + levering van verbruiksproducten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-501404

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-01-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
20-02-2018
Te lezen:
28-02-2018

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
20-02-2018
Te lezen:
28-02-2018

Overige nadere inlichtingen

Lire à la spécification T32: L’écran (OU TOUTE AUTRE INDICATION VISUELLE) doit afficher clairement les données, il doit être intuitif.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!