Aankondiging van een opdracht

Levering van endoscopisch en viscerosynthesemateriaal aan het ziekenhuis Oost-Limburg

Levering van endoscopisch en viscerosynthesemateriaal aan het ziekenhuis Oost-Limburg

Publicatiedatum
27-06-2017
Deadline
30-08-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33168000 - Apparatuur voor endoscopie en endochirurgie
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
HospiLim vzw
Postadres
Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
De heer Benny Stevens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

1) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie neergelegde boekjaren of afhankelijk van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn op niveau van de Belgische vennootschap. Indien de kandidaat om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag.
3) Referenties: geef 3 referenties met bedrag en met tevredenheidsattest gebruiker.

Eventuele minimumeisen:

- gezien de omvang en de complexiteit van deze opdracht wordt een ondergrens van 3.000.000 EUR totale omzet van de Belgische vennootschap in 2016 vooropgesteld OF een marktaandeel van 15 % in een land van Europa, Noord-Amerika of Oceanië over de percelen waarvoor ingeschreven wordt, waarbij het marktaandeel ondubbelzinnig moet kunnen gestaafd worden door de inschrijver.
- geen negatief eigen vermogen in meer dan 1 van de 3 laatst neergelegde jaarrekeningen.

Vakbekwaamheid

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver dan ook volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen :

Eventuele minimumeisen:

1) De inschrijver moet aantonen via certificaten opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering en voldoen aan de Medical Device Directive .
2) Bewijs van het FAGG voor distributie medische hulpmiddelen in België.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!