Aankondiging van een opdracht

OVERDEKKING RADIUMCONTAINERS SOLARIUM

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
BELGOPROCESS NV
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gravenstraat 73
Plaats
Dessel
Postcode
2480
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Bart De Winter
Telefoon
+32 14334074
E-mail
bart.dewinter@belgoprocess.be
Fax
+32 14334469

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.belgoprocess.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/283/TK/2018

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Vennootschap van privaatrecht

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Belgoprocess NV staat in voor de veilige en maatschappelijk verantwoorde verwerking, conditionering en opslag van radioactieve afvalstoffen en ontmanteling van nucleaire installaties.

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERDEKKING RADIUMCONTAINERS SOLARIUM

Referentienummer:   BDEW/PIMI/OVERDEKKING_SOLARIUM/2018

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   44112000 - Diverse constructiestructuren

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Aankoop van een overdekking voor de Radium-226 containers in het Solarium (site2)

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Luchtdichte overdekking (tent) met saswerking

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   44112000 - Diverse constructiestructuren

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Aankoop van een luchtdichte overdekking (tent), met saswerking, aansluitbaar op ventilatie, voor de Radiumcontainers met mogelijkheid tot verplaatsing in x en y-richting. Toegankelijk voor heftruck.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Leveringstermijn  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   06-07-2018

Einde:   05-11-2018

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (De inschrijver kan zijn volledige prijslijst met artikelen en onderdelen die verband houden met deze opdracht toevoegen aan zijn offerte. Het betreft bijkomende elementen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Het staat de Aanbestedende Overheid vrij om al dan niet items van deze prijslijst te bestellen tijdens de looptijd van de opdracht, naargelang van zijn behoeften en de beschikbare budgettaire middelen. Tevens kan de inschrijver een prijslijst aan zijn offerte toe te voegen met regietarieven voor niet-voorkomende profielen in de samenvattende opmeting.) Vereiste opties (- De Inschrijver dient een prijslijst aan zijn offerte toe te voegen met regietarieven voor assistentie (niveau operator en supervisie) bij opbouw van de overdekking(en) en geeft hierbij ook een inschatting van de benodigde tijd voor het opstellen van de (tent)constructie. - De Inschrijver dient een prijs op te geven voor de automatisatie van de twee (2) poorten bij perceel 1.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Luchtdichte overdekking (tent)

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   44112000 - Diverse constructiestructuren

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Aankoop van een tweede, luchtdichte, tent om de lege containers te stockeren, aansluitbaar op ventilatie
Toegankelijk voor heftruck.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   40

Kwaliteitscriterium - Naam:   Leveringstermijn  / Weging:   20

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:   06-07-2018

Einde:   05-11-2018

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   ja

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (De inschrijver kan zijn volledige prijslijst met artikelen en onderdelen die verband houden met deze opdracht toevoegen aan zijn offerte. Het betreft bijkomende elementen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Het staat de Aanbestedende Overheid vrij om al dan niet items van deze prijslijst te bestellen tijdens de looptijd van de opdracht, naargelang van zijn behoeften en de beschikbare budgettaire middelen. Tevens kan de inschrijver een prijslijst aan zijn offerte toe te voegen met regietarieven voor niet-voorkomende profielen in de samenvattende opmeting.) Vereiste opties (De Inschrijver dient een prijslijst aan zijn offerte toe te voegen met regietarieven voor assistentie (niveau operator en supervisie) bij opbouw van de overdekking(en) en geeft hierbij ook een inschatting van de benodigde tijd voor het opstellen van de (tent)constructie.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 67-69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die zich samen als een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid kandidaat stellen.
Voor de Belgische inschrijver:
Voor een Belgische inschrijver zal de aanbestedende overheid de documenten ter verificatie van de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 68 (RSZ-attest, attest Fiscale schulden) en artikel 69,2° (attest niet-faillissement) van de wet van 17 juni 2016 zelf via elektronische weg opvragen (via de toepassing Telemarc).
De Belgische inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister bij zijn offerte te voegen, dat maximaal 6 maanden oud is op het tijdstip voor ontvangst van de offertes. Een Belgische inschrijver (rechtspersoon) kan het uittreksel opvragen bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 552 27 48, Fax +32 (0)2 552 27 82, E-mail cjc-csr@just.fgov.be.
De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, dient een attest uitgereikt door de bevoegde overheid bij zijn offerte te voegen, waarin wordt bevestigd dat voldaan is aan de betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Voor de buitenlandse inschrijver:
Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijver, dient de buitenlandse inschrijver de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden bij zijn offerte te voegen.
Meer informatie omtrent deze bewijzen vindt u terug op de website van e-Certis: http://ec.europa.eu/markt/ecertis.
* Een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste datum voor de ontvangst van offertes.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de leverancier gevestigd is.
* De inschrijver mag geen valse verklaringen hebben afgelegd in het kader van deze procedure. De inschrijver moet geen enkel document bezorgen om te bewijzen dat hij aan deze voorwaarde voldoet. De aanbestedende overheid behoudt zich evenwel het recht voor een inschrijver te weren die valse verklaringen heeft afgelegd, mits hij deze beslissing motiveert en, eventueel, passende bewijsstukken voorlegt.
* De inschrijver mag niet zijn veroordeeld bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. De aanbestedende overheid onderzoekt de situatie van de inschrijver op basis van het uittreksel uit het strafregister dat is overhandigd. De inschrijver moet geen enkel bijkomend document bij zijn offerte voegen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Minimale eisen financieel

Eventuele minimumeisen:

De aanbestedende overheid zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van het handelsrapport van Companyweb en de belangrijkste ratio's bepalen. De volgende opgesomde punten zullen van het grootste doorslaggevende belang zijn:
• Lopende schulden of betwistingen t.o.v. RSZ of belastingen
• Eigen vermogen < 50% van het kapitaal (alarmbelprocedure)
• Rendement van het totale vermogen
• De operationele cashflow
• Nettoverkoopsmarge
• Liquiditeit in de enge zin
• De verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen
Enkel de inschrijvers met voldoende financiële draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Een lijst van de voornaamste relevante referenties en ervaringen van gelijkaardige leveringen gedurende de afgelopen 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd waren. Referenties worden als relevant beschouwd indien ze betrekking hebben op soortgelijke tenten zoals deze aangeboden in offerte. Een minimum aan referenties dient verder in detail te worden uitgewerkt om ze inhoudelijk te kunnen inschatten.
- Monsters, beschrijvingen of foto's van gelijkaardige leveringen, waarvan op verzoek van de aanbestedende overheid de echtheid moet kunnen worden aangetoond.

Eventuele minimumeisen:

Perceel 1 – minimim 5 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar
Perceel 2 – minimim 3 uitgewerkte referentie van de voorbije 3 jaar
Monsters, beschrijvingen of foto's van gelijkaardige leveringen

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   12-06-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   10-10-2018

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   12-06-2018

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

Informatiesessie:
22/05/2018 om 11.00
BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

04-05-2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!