Aankondiging van een opdracht

Infliximab IV

Infliximab IV

Publicatiedatum
25-04-2017
Deadline
13-06-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Koenraad Van Cleemput

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

(1)Statuten of akten van de vennootschap.
(2)Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat vermeldt dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Teneinde de juistheid van de verklaring op erewoord na te gaan, behoudt de aanbestedende overheid zich daarenboven het recht voor om, vóór de toewijzing van de opdracht, de inschrijver te verzoeken de volgende documenten voor te leggen:
(3)een recente B.T.W.- verklaring ( max. 6 maanden oud )
(4)een attest van de Directe belastingen ( max. 6 maanden oud )
(5)een RSZ-attest, gelijkwaardig attest voor buitenlandse inschrijvers
Voor de Belgische inschrijver: attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat slaat op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes.
Voor de buitenlandse inschrijver: een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van de betaling van de bijdragen voor de Sociale Zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

1) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke opdrachten uit te voeren.
Minimum vereiste: de bankverklaring mag geen negatieve opmerkingen of een voorbehoud omvatten.
2) Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren
3) Bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag

Eventuele minimumeisen:

-

Vakbekwaamheid

* Nationaal vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik=
Geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten .(= voorleggen van vergunning van FAGG)
* • De Aanbestedende Overheid laat toe dat de kandidaat of de inschrijver de gevraagde inlichtingen en documenten niet meer opnieuw dient voor te leggen indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde Aanbestedende Overheid, op voorwaarde dat hij die procedure precies vermeldt in zijn aanvraag tot deelneming of offerte en mits de bedoelde inlichtingen en documenten aan de gestelde vereisten beantwoorden.
• Een kandidaat of inschrijver kan dus een beroep doen op reeds eerder ingediende documenten bij de Aanbestedende overheid. Indien de kandidaat of inschrijver oordeelt dat de reeds voorgelegde documenten relevant zijn inzake het bewijzen van het voldoen aan de selectiecriteria voor deze overheidsopdracht en op deze mogelijkheid een beroep wenst te doen, dan dient hij dit op de geëigende plaats in zijn aanvraag tot deelneming (tweefasige procedure) of in het offertebiljet (éénfasige procedure) te melden. De inschrijver of kandidaat zal dan de referenties van de betrokken overheidsopdracht (concreet besteknummer, jaartal van indienen van de documenten en de leidende dienst) vermelden met het oog op het laten hergebruiken van de betrokken documenten.
• Indien de Aanbestedende Overheid oordeelt dat de reeds overgelegde documenten in het kader van een vorige overheidsopdracht inderdaad relevant zijn (de bedoelde inlichtingen en documenten dienen namelijk aan de gestelde vereisten te beantwoorden), na controle met de leidende dienst die de vorige documenten heeft ontvangen, dan zal de Aanbestedende Overheid deze documenten hergebruiken. Indien de Aanbestedende Overheid echter oordeelt dat deze documenten niet relevant zijn in het kader van deze overheidsopdracht, dan dient de kandidaat/inschrijver alsnog de betrokken documenten voor te leggen binnen een door de Aanbestedende Overheid aan de kandidaat of inschrijver te betekenen termijn. Indien de kandidaat of inschrijver er niet in slaagt om binnen deze termijn de bedoelde inlichtingen en documenten voor te leggen, dan dient de Aanbestedende Overheid te besluiten tot een onregelmatigheid en kan de kandidaat of inschrijver niet weerhouden worden voor de verdere procedure.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!