Rectificatie

Raamovereenkomst voor de huur van systemen voor negatieve druktherapie en aankoop disposables en andere toebehoren

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Nationaal identificatienummer
BE 0410.424.222
Postadres
Moorselbaan 164
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Charlotte Bontinck
Telefoon
+32 53728746
E-mail
charlotte.bontinck@olvz-aalst.be
Fax
+32 53724586

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.olvz.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de huur van systemen voor negatieve druktherapie en aankoop disposables en andere toebehoren

Referentienummer: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-PPP0VJ-145/7033/2016/MTD/-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33100000 - Medische apparatuur

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

01-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535832

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 229-477152

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Onderstaande aanpassingen werden doorgevoerd aan de minimumvereisten in het bestek en werden aangeduid in felblauwe kleur. Gelieve de meest recente versie nl. “2017_11_28_Bestek –ND.doc” therapie (te downloaden via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/145/VJ/2016 ) als correct te beschouwen en vorige versies te negeren. Perceel 1: Pg. 24 Algemeen pt. 3 Perceel 1: Pg. 30 Disposables en toebehoren pt. 4 Perceel 1: Pg. 31 Disposables en toebehoren pt. 8 Perceel 1: Pg. 31 Disposables en toebehoren pt. 10 Perceel 2: Pg. 38 Algemeen pt. 3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!