Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van medicatie en parafarmaceutische producten voor Zorgbedrijf Roeselare

Voorwerp van deze leveringen: Levering van medicatie en parafarmaceutische producten voor Zorgbedrijf Roeselare.
De opdrachtnemer voorziet voor de duurtijd van het contract in een full-service belevering die minimaal voldoet aan de vereisten van dit bestek. Het gaat om full-service in belevering, maar ook in ondersteuning (voorschriften, attesten, ondersteunende processen, facturatie, …). De full-service wordt gedetailleerd beschreven vanaf hoofdstuk IV.2
In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal Zorgbedrijf Roeselare optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, meer bepaald Zorgbedrijf Roeselare, OCMW Blankenberge en OCMW Lichtervelde.
Deze deelnemende besturen kunnen dus aan dezelfde voorwaarden instappen als het Zorgbedrijf Roeselare. Zij zullen hiertoe de gunningsbeslissing expliciet bevestigen. Het staat hen evenwel vrij om die gunningsbeslissing niet te bevestigen.

Publicatiedatum
21-03-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33690000 - Diverse geneesmiddelen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Zorgbedrijf Roeselare
Postadres
Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Joachim Jonckheere

Overige nadere inlichtingen

De aanbestedende overheid kreeg van een opdrachtnemer een aantal vragen binnen betreffende mogelijkse tegenstrijdigheden met een aantal KB's. Hiertoe werd het bestek licht gewijzigd. De aanbestedende overheid laadde hiertoe een nieuwe, aangepaste versie van het bestek op op de link: http://cloud.3p.eu/Downloads/1/672/FW/2017
Het gaat om volgende wijzigingen in het bestek:
- pagina 6: "II.4.2 tussenkomst in administratieve- en beheerskosten": De aanbestedende overheid vraagt een tussenkomst van de opdrachtnemer in de administratieve- en beheerskosten. De tekst werd in die zin licht gewijzigd.
- pagina 10: II.10 Gunningscriteria: punt "IV.2.4.2 reservemedicatie" werd verwijderd. De 60 punten die op punt "IV.2.4. Afdelingsgerelateerde processen" staan, zijn nu als volgt onderverdeeld: 30 punten op "IV.2.4.1 niet-specifiek bewonersgerelateerde processen" en 30 punten op "IV.2.4.2 Facturatie"
- pagina 26: Verdovende medicatie: vervallen verdovende medicatie kan door de opdrachtnemer worden teruggenomen. Het woord "vervallen" werd toegevoegd.
- pagina 26: Terugname medicatie: er wordt geëxpliciteerd dat de opdrachtnemer vervallen medicatie terugneemt. (zoals wijziging bij verdovende medicatie)
- pagina 29: de tekst (in de vorige besteksversie IV.2.4.2) omtrent reservemedicatie werd verwijderd.
- pagina 29: IV.2.5.1 Noodkoffer: er werd door de aanbestedende overheid toegevoegd dat de aanbestedende overheid ook wenst inspraak te hebben bij de samenstelling van de noodkofffer bij de opstart van het dossier.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!