Rectificatie

Reinig -en desinfectietoestellen voor endoscopen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AZ West
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ieperse Steenweg 100
Plaats
Veurne
Postcode
8630
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Els Opstaele
Telefoon
+32 58313733
E-mail
els.opstaele@azwest.be
Fax
+32 58333011

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azwest.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Reinig -en desinfectietoestellen voor endoscopen

Referentienummer: 2017/005

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

31-10-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532290

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.
Te lezen:
Datum : 04/12/2017, Plaatselijke tijd : 13u30, Plaats : AZ West, Iepersesteenweg 100, 8630 Veurne Opening van offertes is in openbare zitting, Plaats Zaal Merghelynck , route 17

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
1.3 Communicatie
In plaats van:
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op https://cloud.3p.eu/Downloads1/57/VR/2016
Te lezen:
De aangepaste stukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/57/VR/2016 - aanpassingen zijn : - 1.17 Indienen van Offerte : Referentienummer 2017/005 ipv 2016/005 - 1.8 Opening van offertes : Openbare zitting - zaal Merghelynck route 17. 1.11 Varianten : Indien een inschrijver naast het basisvoorstel een 2e soort toestel wenst aan te bieden voor deze opdracht, dan kan dit. De inschrijver kan dit mits de aangeboden toestellen voldoen aan dezelfde technische eisen. (weglaten paragraaf) III.2.2 en Bijlage C Overzicht aansluitstukken - aanpassing wegens niet leesbaar in originele versie

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!