Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Publieke Wi-Fi stadscentrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Diensten
Publicatie datum
02-12-2015
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Stad Tongeren | 3700 Tongeren, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45314000 - Installeren van telecommunicatie-uitrusting
50332000 - Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur
72411000 - Internetproviders (ISP)
Korte inhoud
implementering en onderhoud van een publiek toegankelijk draadloos datanetwerk in het centrum van de stad Tongeren.
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De inschrijver dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door het voorleggen van een bankverklaring, opgesteld overeenkomstig het model gevoegd als bijlage 3 van het KB 15/7/2011.
Minimum vereisten
.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan a.d.h.v. referenties van de voornaamste gelijkaardige opdrachten die gedurende de afgelopen drie jaren werden of worden verricht.
Deze opdrachten worden aangetoond door attesten die de opdrachtgever heeft afgeleverd of medeondertekend.
Deze attesten bevatten het bedrag en het tijdstip van uitvoering van de opdracht en geven duidelijk weer of deze op regelmatige wijze tot een goed einde werd gebracht of tot voldoening van de opdrachtgever werd of wordt uitgevoerd.
De inschrijver dient tevens aan te tonen dat hij beschikt over een standaardverklaring in de zin van artikel 9, § 4 wet 13/6/2005.
Minimum vereisten
één referentie betreffende een gelijkaardige opdracht.
truck tower-crane sharing