Rectificatie

Uitnodiging tot deelneming aan een mededingingsprocedure met onderhandeling betreffende het onderhoud van het huidige Laboratorium Information Management System (LIMS) van het Laboratorium der Douane

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Fin Afdeling Aankopen
Nationaal identificatienummer
0308.357.159_24900
Postadres
North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
finprocurement@minfin.fed.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316151

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316151

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot deelneming aan een mededingingsprocedure met onderhandeling betreffende het onderhoud van het huidige Laboratorium Information Management System (LIMS) van het Laboratorium der Douane

Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2018/125-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33000000 - Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Uitnodiging tot deelneming aan een mededingingsprocedure met onderhandeling betreffende het onderhoud van het huidige Laboratorium Information Management System (LIMS) van het Laboratorium der Douane en Accijnzen en Migratiestudie naar toekomstig LIMS-platform

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-08-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521893

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 147-336678

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

uitnodiging

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!