Aankondiging van een opdracht

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP, LEVERING, PLAATSING EN INDIENSTSTELLING VAN AUTOCLAVEN EN WASMACHINES VOOR CSA MET ONDERHOUDSCONTRACT

De bedoeling van deze opdracht is het op de markt zetten van een aankoopopdracht van autoclaven en wasmachines voor CSA, waarbij de vermoedelijke hoeveelheid over 4 jaar, 3 toestellen van elk bedraagt. De aankoop van de toestellen zal niet noodzakelijk gelijktijdig verlopen. De aankopen kunnen over 4 jaar verspreid worden. 2 wasmachines en 2 autoclaven worden onmiddellijk bij gunning aangekocht, het derde wordt mogelijk binnen een periode van 4 jaar aangekocht aan dezelfde voorwaarden. Er kan door de inschrijver geen schadevergoeding worden gevraagd, mocht er geen derde wasmachine of derde autoclaaf worden aangekocht.
Er worden eveneens onderhoudsovereenkomsten voorzien.
Demotoestellen of tweedehandstoestellen worden niet toegelaten.
De huidige toestellen dienen overgenomen en weggehaald te worden. De leverancier dient hiervoor een voorstel te doen. Het betreft onderstaande toestellen:
- Autoclaven: Merk: Cisa, Types: 6410 H (bouwjaar 2003) en 6412 H (bouwjaar 2006)
- Wasmachines: Merk: Miele, Types: 2 modellen G7828 (bouwjaar 2004) en 1 model G7826 (bouwjaar 2003)

Publicatiedatum
23-05-2017
Deadline
13-07-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33191110 - Autoclaven
33191000 - Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
33191100 - Sterilisator
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Postadres
Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Olivia De Vos

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

EUR 430.000

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

*Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
*Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen

Economische en financiële draagkracht

- Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
-Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.
Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Eventuele minimumeisen:

Wanneer de score toch lager is dan 1,8 dan:
- Is een expliciete verklaring van de revisor vereist waarbij uitgelegd wordt waarom de score lager ligt en waarom dit geen probleem vormt voor de uitvoering van deze opdracht.
-In voorkomend geval dient de revisor ieder jaar bij het neerleggen van de jaarrekening een update van deze verklaring te geven, én zal de aanbieder toch een borg van 5% stellen gedurende de looptijd van de overeenkomst.
- De Aanbestedende Overheid heeft, bij vaststelling van een lagere score dan 1,8 tijdens de looptijd van het contract, steeds de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos en met een nader af te spreken einddatum te verbreken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitscontrole.

Eventuele minimumeisen:

Lijst van voornaamste leveringen en geldig ISO certificaat

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!