Aankondiging van een opdracht

Vasculaire perifere stenten en dilatatieballonnen

De goederen uit deze overeenkomst worden in consignatie geleverd en betaald na gebruik. Het betreft de levering, naar behoefte, van vasculaire perifere stents en dilatatieballonnen. De leverancier aan wie deze opdracht wordt gegund zal de goederen in consignatie leggen op de diensten vaatheelkunde en interventionele radiologie van de verschillende sites van ZNA. De consignatie wordt geregeld door de consignatieovereenkomst in bijlage E.
De opdracht werd opgesplitst in verschillende percelen die telkens afzonderlijk kunnen worden gegund. ZNA behoudt zich het recht voor om één of meerdere percelen niet te gunnen.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Dilatatiecatheters (standaard en drug coated ballonnen )
Perceel 2: Stents ( ballon-expandeerbare en zelf-expandeerbare )
Perceel 3: Ultra High pressure ballonnen
Perceel 4: Drug eluting self expanding stent
Perceel 5: Drug eluting ballon expanding stent
Perceel 6: Gecoverde ballon expanding stents
Voor perceel 1 en 2 wenst ZNA een raamovereenkomst af te sluiten met de inschrijvers van de 3 meest gunstige ( = economisch meest voordelige ) regelmatige offertes. ZNA kiest ervoor om het verbruik van de producten van perceel 1 en perceel 2 per perceel tijdens de contractperiode te verdelen onder de firma’s met de 3 meest voordelige regelmatige offertes:
* voor perceel 1 volgens de procentuele verdeling 50% - 30% - 20% en
* voor perceel 2 volgens de procentuele verdeling 50% - 30% - 20%.
De firma met de meest gunstige regelmatige offerte krijgt 50% van het totale verbruik tijdens de contractperiode, de firma met de 2de meest voordelige regelmatige offerte krijgt 30% van het totale verbruik tijdens de contractperiode en de firma met de 3de meest voordelige regelmatige offerte krijgt 20% van het totale verbruik tijdens de contractperiode.
Voor de overige percelen wenst ZNA een raamovereenkomst af te sluiten met telkens één leverancier, met name de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte.

Publicatiedatum
18-01-2017
Deadline
09-03-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33184200 - Vasculaire protheses
33141200 - Katheters
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
De heer Gert Vanaenrode

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2.148.000 Euro (excl. btw)

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven verklaart de kandidaat zich niet in een situatie van juridische uitsluiting te bevinden.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
* waarbij de de verzekeraar(s) bevestigt/bevestigen op voldoende wijze de in dit bestek gevraagde dekking te kunnen verzekeren en hiervoor herverzekerd te zijn.

Eventuele minimumeisen:

Een verklaring dat de inschrijver tijdens de 3 laatste boekjaren een
minimum omzet heeft behaald ( jaarlijks ) met betrekking tot het voorwerp van de
opdracht: perceel 1: 600.000 EUR
Perceel 2: 1.200.000 EUR
Perceel 3: 60.000 EUR
Perceel 4: 45.000 EUR
Perceel l 5: 45.000 EUR
Perceel 6: 135.000 EUR

Vakbekwaamheid

- Minimum 3 aankoopcontracten Een overzicht van contracten lopende over de laatste 3 jaar met een zorginstelling, waarvan minstens 2 ziekenhuizen, met 500 à 2000 bedden, bij voorkeur met verschillende sites, inclusief toevoeging van een getuigschrift van goede uitvoering.
Minimum vereiste: Minimum 3 contracten, inclusief toevoeging van een getuigschrift van goede uitvoering. De contactpersonen en hun telefoonnummers dienen eveneens te worden vermeld.
- Een beschrijving van de technische uitrusting, van de door de leverancier getroffen maatregelen om de kwaliteit te waarborgen, en van de door zijn onderneming geboden mogelijkheden op het vlak van studie en onderzoek. Bij deze beschrijving dienen minimaal volgende aspecten worden aangetoond:
o De structuur van de dienst in de organisatie van de inschrijver, verantwoordelijk voor het opleiden van alle gebruikers met vermelding van namen, telefoonnummers en mailadressen van contactpersonen voor ZNA met betrekking tot deze opdracht.
o Toelichting van de manier waarop productiecapaciteit/voorraadniveau gecontroleerd, beheerst en op punt gehouden wordt, zodat de bestellingen van ZNA correct verwerkt worden en resulteren in volledige leveringen. ( max 6 blz ).
o Innovatieplan van de inschrijver : Max. 4 A4.:
Endovasculaire technieken en materialen evolueren constant en snel in de laatste 10 jaren. Daarom is het van belang dat de inschrijver kan aantonen met objectieve gegevens hoe zijn firma met zijn productenaanbod, die deel uitmaken van deze opdracht, inspeelt op innovaties in deze productklasse of kan aantonen hoe zijn producten zich verhouden tot nieuwere, innovatieve producten. Hij geeft aan welke producten er in de innovatiepipeline zitten en wanneer de geplande release ervan voorzien is.
Hij levert eveneens zijn visie op studie en onderzoek.

Eventuele minimumeisen:

o De inschrijver voegt een organigram toe van de bovenomschreven dienst
o De inschrijver voegt een toelichting toe van zijn stockmanagementsystemen dat aantoont dat hij in staat is volledige leveringen te verzorgen
o De inschrijver levert een innovatieplan Max. 4 A4 waaruit blijkt welke innovaties, voor de producten die deel uitmaken van deze opdracht, in de pipeline zitten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!