Rectificatie

Raamovereenkomst voor de levering van contrastvloeistoffen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Nationaal identificatienummer
BE 0410.424.222
Postadres
Moorselbaan 164
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Kirstin Similon
Telefoon
+32 53727074
E-mail
kirstin.similon@olvz-aalst.be
Fax
+32 53724586

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.olvz.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor de levering van contrastvloeistoffen

Referentienummer: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-PPP0VJ-143/7020/2016/APO/-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33696800 - Röntgencontrastmiddelen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor het leveren van contrastvloeistoffen. De opdracht is geldig voor 24 maanden met bijkomend 2 mogelijke verlengingen van telkens 12 maanden.
Het betreft volgende instanties:
- Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis vzw, Moorselbaan 164, 9300 Aalst (campi Aalst, Asse en Ninove)
- AZ Sint Elisabeth Zottegem, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem
- Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Merestraat 80, 9300 Aalst
- AZ Lokeren, Lepelstraat 2, 9160 Lokeren
- AZ Sint Blasius, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
- AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo
De op de inventaris vermelde hoeveelheden zijn de vermoedelijke hoeveelheden over een periode van één jaar. De leveringen gebeuren telkens na ontvangst van individuele bestellingen per aanbestedende overheid. De opgegeven hoeveelheden zijn louter indicatief, gebaseerd op de gemiddelde reële afnames over het kalenderjaar 2016. Zij binden de bestellende overheden op geen enk...

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524486

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 140-287273

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Ter beschikking stellen van UEA

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!