Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Open aanbesteding betreffende de levering van bloedafnamesystemen, met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte of het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, ten behoeve van de politiediensten behorende tot de geïntegreerde politiedienst.

Levering van bloedafnamesystemen, met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte of het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden, ten behoeve van de politiediensten behorende tot de geïntegreerde politiedienst.

Publicatiedatum
04-04-2017
Opdrachtcodes (CPV)
33141300 - Venapunctie, instrumenten voor bloedafname
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur
Postadres
Waterloolaan 80, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
HENROTIN Xavier Robert

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
punt B.2 van het bestek-pagina's 21, 22 en 23
In plaats van
Het bloedafnamesysteem bevat :
1. drie steriele buizen onder permanent vacuüm (of onder vacuüm in-situ) met een inhoud van ten minste 4 ml uit wit neutraal glas of uit een neutrale doorzichtige kunststof. De afnamebuizen zijn voorzien van een identificatienummer ;
"Mode d’emploi :
1° Placer l’aiguille sur l'adaptateur ;
2° Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille ;
3° Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue [12 ml au moins (3 x 4 ml)] ;
4° Remuer délicatement chaque tube afin d'obtenir une bonne homogénéisation entre l'anticoagulant et le sang ;
5° Le prélèvement sanguin opéré, le corps de chaque tube de prélèvement est immédiatement pourvu d’une étiquette adhésive portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal ;
6° Le bouchon de chaque tube de prélèvement refermé est scellé à l'aide d'une deuxième étiquette adhésive complétée.
Gebruiksaanwijzing:
1° De naald op de adapter plaatsen;
2° Rond de arm een knevelverband aanbrengen, daarna de huid zorgvuldig ontsmetten met de tampon doordrenkt met antisepticum en met de naald een punctie uitvoeren;
3° De aanzuiging laten verlopen totdat de gewenste hoeveelheid bloed is verkregen [en minste 12 ml (3 x 4 ml)];
4° Elke buis voorzichtig mengen om een goede homogenisatie tussen anticoagulans en bloed te bekomen;
5° Na de bloedafname op elke buis onmiddellijk een kleefbriefje aanbrengen waarop de naam en de voornamen van de persoon op wie de bloedproef is verricht, alsook de datum en het nummer van het proces-verbaal zijn vermeld;
6° Na het sluiten van elke buis, de afsluitdop verzegelen met een tweede ingevuld kleefbriefje.
Gebrauchsanweisung:
1° Die Nadel auf den Adapter setzen;
2° Einen Knebelverband um den Arm herum anbringen, danach mit dem von Antiseptikum durchtränkten Tampon die Haut sorgfältig desinfizieren und mit der Nadel eine Punktion durchführen;
3° Aspirieren bis das gewünschte Blutvolumen erreicht ist [und mindestens 12 ml (3 x 4 ml)];
4° Jede Röhre vorsichtig vermengen, um eine gute Homogenisierung von Antikoagulans und Blut zu bekommen;
5° Unmittelbar nach der Blutentnahme auf jede Röhre ein Etikett anbringen, auf dem der Name und die Vornamen der Person, von der die Blutprobe entnommen worden ist, sowie das Datum und die Nummer des Protokolls angegeben sind;
6° Nachdem jede Röhre verschlossen worden ist, wird die Verschlusskappe mit einem zweiten ausgefüllten Etikett versiegelt.".
Te lezen
Het bloedafnamesysteem bevat :
1. TWEE steriele buizen onder permanent vacuüm (of onder vacuüm in-situ) met een inhoud van ten minste 4 ml uit wit neutraal glas of uit een neutrale doorzichtige kunststof. De afnamebuizen zijn voorzien van een identificatienummer ;
De gebruiksaanwijzing is aangepast als volgt:
"Mode d’emploi :

1° Placer l’aiguille sur l'adaptateur ;
2° Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille ;
3° Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue [8 ml au moins (2 x 4 ml)] ;
4° Remuer délicatement chaque tube afin d'obtenir une bonne homogénéisation entre l'anticoagulant et le sang ;
5° Le prélèvement sanguin opéré, le corps de chaque tube de prélèvement est immédiatement pourvu d’une étiquette adhésive portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal ;
6° Le bouchon de chaque tube de prélèvement refermé est scellé à l'aide d'une deuxième étiquette adhésive complétée.

Gebruiksaanwijzing:

1° De naald op de adapter plaatsen;
2° Rond de arm een knevelverband aanbrengen, daarna de huid zorgvuldig ontsmetten met de tampon doordrenkt met antisepticum en met de naald een punctie uitvoeren;
3° De aanzuiging laten verlopen totdat de gewenste hoeveelheid bloed is verkregen [en minste 8 ml (2 x 4 ml)];
4° Elke buis voorzichtig mengen om een goede homogenisatie tussen anticoagulans en bloed te bekomen;
5° Na de bloedafname op elke buis onmiddellijk een kleefbriefje aanbrengen waarop de naam en de voornamen van de persoon op wie de bloedproef is verricht, alsook de datum en het nummer van het proces-verbaal zijn vermeld;
6° Na het sluiten van elke buis, de afsluitdop verzegelen met een tweede ingevuld kleefbriefje.

Gebrauchsanweisung:

1° Die Nadel auf den Adapter setzen;
2° Einen Knebelverband um den Arm herum anbringen, danach mit dem von Antiseptikum durchtränkten Tampon die Haut sorgfältig desinfizieren und mit der Nadel eine Punktion durchführen;
3° Aspirieren bis das gewünschte Blutvolumen erreicht ist [und mindestens 8 ml (2 x 4 ml)];
4° Jede Röhre vorsichtig vermengen, um eine gute Homogenisierung von Antikoagulans und Blut zu bekommen;
5° Unmittelbar nach der Blutentnahme auf jede Röhre ein Etikett anbringen, auf dem der Name und die Vornamen der Person, von der die Blutprobe entnommen worden ist, sowie das Datum und die Nummer des Protokolls angegeben sind;
6° Nachdem jede Röhre verschlossen worden ist, wird die Verschlusskappe mit einem zweiten ausgefüllten Etikett versiegelt."

Overige nadere inlichtingen

De opening van de offertes blijft op woensdag 19 april 2017 om 10:00 zoals in het bestek geschreven.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!