Aankondiging van een opdracht

Paracetamol IV 1g

Paracetamol IV 1g

Publicatiedatum
27-06-2017
Deadline
17-08-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
33661200 - Analgetica/pijnstillers
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vereniging iris-Aankopen
Postadres
Dejonckerstraat, 46 5de verdiep, 1060 Sint-Gillis, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Aantal eenheden: 970.000 (met verlengingen)

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een uittreksel uit het strafregister, een attest van de rechtbank van koophandel of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver op eer dat volgende hypotheses niet op hem van toepassing zijn:
- dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan een ernstige beroepsnalatigheid;
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

/

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de 3 voornaamste leveringen die in de loop van de voorbije drie jaar in de ziekenhuizen werden uitgevoerd, met vermelding van het bedrag, de datum en de publieke of private bestemmeling.
De leveringen worden bewezen aan de hand van attesten uitgaande van of medeondertekend door de bevoegde overheid, of, als de bestemmeling een particuliere afnemer was, aan de hand van een attest van de afnemer of bij gebrek daaraan, aan de hand van een verklaring van de leverancier.
De jaarlijks minimumniveau te bereiken voor de voornaamste leveringen als volgt geschieden: 240.000 eenheden.
De inschrijver mag maximaal drie ziekenhuizen leveringen accumuleren om deze drempel te bereiken.

Eventuele minimumeisen:

zien technische draagkracht

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!