Aankondiging van een opdracht

Levering van cytostatica aan de werkende Leden van HospiLim

Levering van cytostatica aan de werkende Leden van HospiLim

Publicatiedatum
19-05-2017
Deadline
29-06-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33652000 - Antineoplastische en immunomodulerende middelen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hospilim VZW
Postadres
Bioville, Agoralaan Abis, 3590 Diepenbeek, BE
Contactpunt(en)
De heer Benny Stevens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

4.860.000 euro

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Expliciete verklaring op erewoord
* HospiLim vzw staat de inschrijvers toe, een expliciete verklaring op erewoord af te leggen waarbij ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevinden zoals bedoeld in artikel 61, paragraaf 1 en 2.
Hiermee gaat de VZW HospiLim de toestand na van:
- de voor selectie in aanmerking komende kandidaten bij het afsluiten van deze overeenkomst
- de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver voorafgaandelijk aan de finale gunningsbeslissing
* Een verklaring op eer impliceert dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

1) Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie afgesloten boekjaren (2016-2015-2014) afhankelijk van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag
3) De 3 recentst neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

Het Eigen Vermogen van de onderneming mag niet negatief zijn in méér dan 1 van de 3 opgevraagde recentste jaarrekeningen.

Vakbekwaamheid

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen :

Eventuele minimumeisen:

- een bewijs van registratie van het geneesmiddel door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!