Aankondiging van een opdracht

Plafondtilliften

Deze opdracht omvat het leveren, installeren en valideren van plafondtilliften voor nieuwbouw AZ Delta.

Publicatiedatum
01-02-2017
Deadline
14-03-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33196000 - Medische hulpmiddelen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Delta vzw
Postadres
Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare, BE
Contactpunt(en)
De heer Dimitri Boudrez

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Deze opdracht omvat het leveren, installeren en valideren van plafondtilliften voor nieuwbouw AZ Delta.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

Niet van toepassing.

Eventuele minimumeisen:

Niet van toepassing.

Vakbekwaamheid

Lijst van soortgelijke opdrachten binnen de ziekenhuissector met een minimumbedrag van 200.000 EUR per opdracht. Minimaal 3 referenties.

Eventuele minimumeisen:

Minimaal 3 referenties.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!