Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst : aankoop van thermoplastische materialen voor radiotherapie

Dit dossier omvat alle de hoofsteunen en gezichtsmaskers dewelke gebruikt worden bij een oncologische behandeling.
De hoofdsteunen en maskers zullen geplaatst worden op een basisplaat.
Momenteel is de plaat (high precision long base plate in CFL for IMRT/IGRT) met ref 32150 van de firma Orfit in gebruik binnen ons ziekenhuis.
De aankoop van een nieuwe plaat is geen optie.

Publicatiedatum
20-06-2017
Deadline
27-07-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
33151400 - Benodigdheden voor radiotherapie
33151000 - Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Chantal Stas

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

verklaring van omzet

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen ( van artikels compatibel op de plaat zoals beschreven in dit bestek) die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* attest dat de inschrijver aan alle attestverplichtingen heeft voldaan volgens de richtlijn van 93/42/EEG.
* gebruiksaanwijzing voor het thermoplastisch materiaal
* veiligheidsinformatieblad
* CE attest

Eventuele minimumeisen:

Referentielijst en attesten

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!