Aankondiging van een opdracht

Paracetamol

De ziekenhuizen HH Mol, AZ Turnhout, AZSD Geel, SJK Bornem en AZ Herentals hebben hebben onder de naam Taxandria een samenaankoopplatform opgericht .
Onder dit platform wensen zij paracetamol te bekijken, afspraken en voorwaarden vast te leggen volgens afgesproken en gevraagde modaliteiten verder in dit dossier.
Ingeval een nieuwe partij toetreedt tot het initiatief van samenaankoop of mits samengaan, zal deze partij voor de resterende looptijd van het contract aanvaard worden door de Leverancier en dit onder dezelfde voorwaarden. Tevens kan deze uitbreiding aanleiding geven tot het verscherpen van de afgesproken voorwaarden voor alle Taxandria klanten van de leverancier.

Publicatiedatum
22-06-2017
Deadline
02-08-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33661200 - Analgetica/pijnstillers
33692510 - Intraveneuze vloeistoffen
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie
Postadres
J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nele Michiels

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

europees

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.
* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De 3 recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. Voor ondernemingen wiens jaarrekeningen gepubliceerd zijn bij de Nationale Bank van België zal de aanbestedende overheid deze zelf opvragen.
* Een verklaring betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Positieve bankverklaring
Positief eigen vermogen
Uit de jaarrekeningen mag niet blijken dat er een ernstig risco bestaat dat de kandidaat zijn activiteiten tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal moeten staken. De aanbestedende overheid zal hierover zelf oordelen zonder verdere motivatieplicht.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Registratie en vergoedbaarheid
- Een bewijs van registratie van de te leveren producten door het FAGG
- Voor IV vorm: Een bewijs dat de te leveren producten opgenomen zijn in de lijst van vergoedbare geneesmiddelen van RIZIV.

Eventuele minimumeisen:

* Dient voor elk aangeboden product in orde te zijn.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!