Aankondiging van een opdracht

RAAMOVEREENKOMST INFLIXIMAB

Deze gunning betreft de levering van Infliximab voor een periode van 2 jaar. Deze gaat ten vroegste in op 01/07/2017 en kan 2 keer met 1 jaar verlengd worden.

Publicatiedatum
17-03-2017
Deadline
27-04-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Sint-Lucas Brugge vzw
Postadres
Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Nina Porwolik

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

11544 vials

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Mocht deze verklaring vals blijken te zijn dan wordt de inschrijver voor de verdere opdracht geschorst en kan hij voor de komende 3 jaar worden uitgesloten.
* Maatschappelijke zetel binnen EU, met distributie / lokale vertegenwoordiging in België.
* Gelieve een uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document toe te voegen aan de offerte.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage B van het KB van 15 juli 2011.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

- Ondertekende bankverklaring
-Aanleveren van de gevraagde verklaring

Vakbekwaamheid

* Een geldig ISO 9001 certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op
het gebied van kwaliteitsbewaking alsook bewaring, distributie en levering.
* Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het
gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur/onderaannemer
*Een bewijs van erkenning van het FAGG als leverancier van geneesmiddelen voor de Belgische markt
*Nederlandstalige contactpersoon voor wetenschappelijke vragen

Eventuele minimumeisen:

-Aanleveren van de nodige gevraagde certificaten en/of erkenningsbewojzen
-Aanleveren van contactgegevens van de wetenschappelijke dienst en verklaring dat deze de Nederlandse taal bemachtigen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!