Rectificatie

2018/HFB/OP/38874 - Leveren van tissues, tissuedispensers, toiletpapier, zepen en zeepdispensers (“toilethygiëne”) - Vlaamse overheid.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_502760
Postadres
Havenlaan 88 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
Telefoon
-
E-mail
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325613

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325613

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2018/HFB/OP/38874 - Leveren van tissues, tissuedispensers, toiletpapier, zepen en zeepdispensers (“toilethygiëne”) - Vlaamse overheid.

Referentienummer: HFB-2018/HFB/OP/38874-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 33760000 - Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

2018/HFB/OP/38874 - Leveren van tissues, tissuedispensers, toiletpapier, zepen en zeepdispensers (“toilethygiëne”) - Vlaamse overheid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535373

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-527781

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomend document opgeladen: 38874_REC4