Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van geneesmiddelen en parafarmaceutische producten voor verschillende departementen

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van geneesmiddelen en parafarmaceutische producten voor verschillende departementen

Publicatiedatum
11-04-2017
Deadline
01-06-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
33600000 - Farmaceutische producten
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Brussel, departement Aankoopcentrale
Postadres
Negende Linielaan 39, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Centraal secretariaat, lokaal D12

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 743801.65 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1 - Automatische verklaring
Door een offerte in te dienen verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen vermeld in artikel 61, §§ 1 en 2, 1° tot 4° en 7°, van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011.
2 - Bijdragen voor de sociale zekerheid
- Als de inschrijver personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, gaat de aanbestedende overheid, conform artikel 60, § 1, van bovenvermeld koninklijk besluit van 15 juli 2011 via elektronische weg na of de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid.
- Als de inschrijver personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet beoogd is door § 1, voegt hij bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die uiterlijk de uiterste dag voor de ontvangst van de offerten is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake de betaling van zijn bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Als de inschrijver onderworpen is aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen, voegt hij bij zijn offerte een fiscaal attest dat zijn toestand inzake de betaling van zijn sociale bijdragen weergeeft.
3 - Fiscale verplichtingen
- Als de inschrijver niet Belgisch is, voegt hij bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Als de inschrijver Belgisch is, verifieert de aanbestedende overheid, conform artikel 60, § 1, van bovenvermeld koninklijk besluit van 15 juli 2011 via elektronische weg de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de Federale Overheidsdienst Financiën op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte 2 leveringen van geneesmiddelen en 2 leveringen van parafarmaceutische producten die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van hun bedrag, hun datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Indien het leveringen aan publiekrechtelijke instanties betreft, voegt hij de door die instanties afgegeven of medeondertekende attesten bij die de uitvoering van de leveringen aantonen.
Indien het gaat over leveringen aan privaatrechtelijke instanties, voegt hij de attesten van die instanties bij die de uitvoering van de leveringen aantonen. Bij ontstentenis mag hij zelf verklaren dat de leveringen uitgevoerd werden.
Elke levering heeft een jaarlijkse waarde van minstens 25.000,00 euro exclusief btw en dit voor minstens één van de afgelopen drie jaren.
Als de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten in het kader van de vastgestelde criteria voor de kwalitatieve selectie, toont hij aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om hem dergelijke middelen ter beschikking te stellen.
In dat geval vermeldt hij eveneens het gedeelte van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van die andere entiteiten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!