AZ ALMA
Aankondiging van een opdracht

AZ ALMA nieuwbouw algemeen ziekenhuis - perceel 17 CSA Installatie

AZ ALMA nieuwbouw algemeen ziekenhuis - perceel 17 - levering toestellen voor de centrale sterilisatie afdeling

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33190000 - Diverse medische instrumenten en producten
Regiocodes (NUTS)
BE233 - Arr. Eeklo
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ ALMA
Postadres
Moeie 18, 9900 EEKLO, BE
Ter attentie van
Henk Vincent

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver zal minstens 3 van de voornaamste leveringen die hij gedurende de laatste 3 jaar heeft verricht, per subperceel waarvoor hij een offerte indient, opgeven, samen met het bedrag van de levering, de datum en de gegevens van de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde overheden hebben afgeleverd of medeondertekend.