AZ Heilige Familie i.s.m. Sint-Jozefkliniek VZW
Aankondiging van een opdracht

WERKEN, LEVERING, INSTALLATIE, INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD MRI 3 TESLA

Voorwerp van deze levering, installatie, indienststelling en onderhoud van : MRI 3 TESLA.
De aanbestedende overheid wenst een high end ‘wide bore’ van min. 70 cm, 3.0T Tesla magneet van het super geleidende type met horizontale tunnel en actieve afscherming.
In bovenstaande opdracht dient minimaal vervat te zijn:
- de aankoop van de standaarduitrusting van de voorgestelde apparatuur, samen met de in het voorstel inbegrepen opties. In de prijs dient levering, installatie en in dienst stelling (incl. noodzakelijke keuringen) in begrepen te zijn alsook de gevraagde opleidingen.
- omnium onderhoudscontract (incl. soft en hardware updates)
- Uit te voeren werkzaamheden op de MRI-afdeling
De MRI zal in samenaankoop worden aangekocht tussen het St Jozef ziekenhuis te Bornem en het A.Z. Heilige Familie vzw te Rumst.
Voor de associatie NMR AZ Heilige Familie Rumst en Sint-Jozefkliniek Bornem. (juridisch gezien wordt deze echter aangekocht op HFR)
Het offertebundel dient in 5 voud te worden aangeboden aan de aanbestedende overheid. dit om gelijktijdige evaluatie op een correcte manier te kunnen uitvoeren.

Publicatiedatum
02-10-2015
Deadline
16-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
42992100 - Kooi van Faraday
33112000 - Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
85150000 - Diensten voor medische beeldvorming
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AZ Heilige Familie i.s.m. Sint-Jozefkliniek VZW
Postadres
's Herenbaan 172, 2840 Rumst, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Inge Croux

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

/

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met betaling van belastingen.
* Alle documenten en briefwisseling betreffende deze opdracht worden in het Nederlands opgesteld. Ook de onderlinge communicatie tussen de financiële instellingen en aanbestedende overheid verloopt uitsluitend in het Nederlands.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document op erewoord waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwaspraktijken;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Eventuele minimumeisen:

* Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt over de 3 laatste boekjaren.

Vakbekwaamheid

* Een afschrift van andere certificaten die relevant zijn in het kader van deze opdracht (bijvoorbeeld HACCP, BRC, IFS, ISO2000 of andere kwaliteitscertificaten met betrekking tot de bedrijfsactiviteit van de inschrijver). Deze certificaten zijn niet verplicht, maar wel aanbevolen.
* De leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde hebben het recht, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of het bedrijf waar de goederen geproduceerd worden, zich van de technische bekwaamheid te vergewissen.
* Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.

Eventuele minimumeisen:

* * Een lijst van de voornaamste ( min 3) gelijkaardige leveringen die de inschrijver heeft verricht in Belgie met vermelding van :
- Naam van de voorziening
- de contactpersoon.
- Vermelding van de bedragen
- Omschrijving van de opdracht
-->Een aantal referenties zullen worden bevraagd als volgt:
- werking van het toestel
- tevredenheid van de artsen en personeel
- tevredenheid betreffende interventies en dienst na verkoop
- tevredenheid betreffende de levering, installatie en koppeling aan interne netwerken van het toestel. Indien dit onderzoek niet voldoet aan de verwachtingen van de onderzoekers, waaronder de betrokken artsen, zal dit leiden tot uitsluiting voor verdere deelname aan het dossier.