Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Domeinconcessie voor de installatie en de exploitatie van netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen

De Gemeente wenst in het kader van de doelstellingen in het Klimaatplan 2021 over te gaan tot het ter beschikking stellen van een aantal daken en, indien nodig, technische lokalen van het gemeentelijke gebouwenpatrimonium voor de opwekking en uitbating van elektrische energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen en de bijhorende uitrusting.
Deze opdracht beoogt tevens de bepaling van de specifieke voorwaarden van de opdracht, tegen dewelke de daken ter beschikking gesteld kunnen worden. Deze voorwaarden zullen vastgelegd worden in de bijzondere concessieovereenkomst per gebouw en kunnen alsnog eventueel aangevuld of gewijzigd worden tijdens de onderhandelingsfase. In ieder geval zal de onderhavige kaderovereenkomst gesloten worden met één opdrachtnemer.
De installaties dienen erop gericht te zijn (mede) te voorzien in de elektriciteitsbehoeften van deze gebouwen en de overtollige elektriciteit dient geïnjecteerd te worden in het distributienetwerk waaraan de gemeente is aangesloten, waardoor de gemeente de geproduceerde elektriciteit kan aankopen tegen een verminderd tarief. Deze besparing wordt beschouwd als de concessievergoeding in natura voor het in concessie te geven dak. De gemeente behoudt zich nochtans de vrije keuze op de markt van de commerciële elektriciteitsleveranciers. De overtollige elektriciteit komt ten gunste van de inschrijver, alsook subsidies, premies en certificaten.
Gedurende de hele concessieduur blijft de aannemer de enige volle eigenaar van deze installaties, inbegrepen de elektrische lijnen en alle randapparatuur, die door hem aangebracht zullen worden ingevolge deze overeenkomst, De aannemer dient de hele investeringskost op zich te nemen.

Publicatiedatum
11-06-2015
Deadline
07-07-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09331200 - Fotovoltaïsche zonnecellen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dienst Gebouwen
Postadres
Colignonplein, 1030 Schaarbeek, BE
Contactpunt(en)
Er Yalcin

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zal worden uitgesloten van deelname aan overheidsopdrachten, in welk stadium ook van de procedure, de inschrijver die niet in regel is met zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn bijdragen aan de sociale zekerheid.
Hiertoe gaat het bestuur zelf over, via elektronische weg (Digiflow), tot het nazicht van de situatie van de inschrijver bij de R.S.Z.
Het bestuur zal eveneens overgaan tot het nazicht, via elektronische weg, van de situatie van de inschrijver aangaande zijn fiscale verplichtingen tegenover de FOD Financiën.
De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang :
-een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
-een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de buitenlandse inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de bepalingen van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
Enkel door het feit deel te nemen aan de gunningsprocedure van de opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden.

Economische en financiële draagkracht

-verklaring door een ratingbureau waaruit blijkt dat de kandidaat-concessionaris minstens over een A rating beschikt;
-De kandidaat-concessionaris dient in 2014 een minimum omzetcijfer van 1.000.000 EUR gehaald te hebben;
-documenten van samenwerking met financiële partners waarin de namen van de partners en het overeengekomen financieringsbedrag duidelijk vermeld staan (indien van toepassing);

Vakbekwaamheid

- Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse.
De werken die het voorwerp zijn van de aanneming waarop dit bestek van toepassing is, worden gerangschikt op basis van de raming in de categorie/ondercategorie P21 / klasse 4 (KB van 26 september 1991, artikel 2).
- de kandidaat-concessionaris dient bij zijn kandidatuurstelling de bewijsstukken te voegen van minstens twee werken die de installatie en exploitatie van fotovoltaïsche panelen inhielden. Deze werken (installatie en exploitatie) dienen te zijn uitgevoerd voor een bedrag, buiten BTW van minimum of gelijk aan 1.000.000 euro elk, in de laatste 5 jaren, en waarvan voor elk een bewijs gevoegd wordt met vermelding van het bedrag, tijdstip van uitvoering, plaats en dat ze werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Deze bewijzen worden opgesteld door de respectievelijke bouwheren;
- de lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning in de vereiste categorieën (P21 of code 26 als geregistreerde aannemer) en klasse. De inschrijver vermeldt tevens het aandeel van de werken dat deze onderaannemer zal uitvoeren. Indien de identificatie nog niet bekend is, zal deze aan het bestuur worden bekendgemaakt alvorens een onderaannemer prestaties levert ter uitvoering van de opdracht. De concessienemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bestuur.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 4, Categorie: P21

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2047 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!