Aankondiging van een opdracht

Incontinentiemateriaal - verzorging

De opdracht bestaat uit het aankopen van incontinentiemateriaal en verzorgingsproducten die tegemoet komen aan de behoefte van onze bewoners.

Publicatiedatum
14-02-2017
Deadline
27-03-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33700000 - Producten voor persoonlijke verzorging
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw Curando OLV 7Weeën
Postadres
Pensionaatstraat 8A, 8755 Ruiselede, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Gudrun De Muelenaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

1452200,- euro

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

bovenvermelde eisen

Vakbekwaamheid

* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
* Een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Een ondertekende verklaring van goede uitvoering bij 3 referenties met een vermelding van de referentie + vermelding van de grootte-orde van de jaaromzet (sinds de afgelopen 3 jaar).
* Een omschrijving hoe de firma omgaat met de verschillende milieuaspecten.
* Beschikken over een functioneel digitaal online bestelsysteem voor het incontinentiemateriaal (login code voorzien om te testen).

Eventuele minimumeisen:

bovenvermelde eisen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2119 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!