Aankondiging van een opdracht

Fenix: Raamovereenkomst voor aankoop van materiaal voor de chronische wondzorg

Deze opdracht handelt in het kader van een raamovereenkomst met één leverancier, waarbij de deelopdrachten steeds uitgevoerd worden op afroep via een bestelbon.
De termijn van de opdracht is 4 jaar.
De productspecificaties worden nader omschreven in hoofdstuk III.Technische Bepalingen.
De percelen worden toegewezen aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient.
De opdracht is een opdracht in het kader van Fenix, waarbij de aanbestedende overheid ook optreedt in naam van andere aanbestedende Fenixziekenhuizen, zie I.2 Identiteit van de opdrachtgever.
De raming van de behoefte is de raming voor alle deelnemende Fenixziekenhuizen. De raming houdt geen verbintenis in voor de af te nemen hoeveelheid.
De leverancier levert op elk van de aangeduide leverplaatsen.
De leveringen voor alle percelen dienen te gebeuren op de volgende leveradressen en binnen de aangegeven uur sloten.
• Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels vzw:
Jozefplein te 1800 Vilvoorde
Magazijn open van 9u tot 17u
• Regionaal Ziekenhuis Heilig-Hart Leuven vzw, apotheek:
Consciencestraat, ingang Spoedgevallen te 3000 Leuven
Magazijn open van 8.00u tot 12.00u
• Regionaal Ziekenhuis Tienen/apotheek:
Kliniekstraat 45 te 3300 Tienen
Magazijn open van 9u tot 17u
• Revalidatieziekenhuis Inkendaal, apotheek
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek

Publicatiedatum
20-06-2017
Deadline
21-08-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
33141110 - Verband
33141100 - Verband; levering van clips, hechtdraad, ligatuur
33141111 - Zelfklevend verband
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Postadres
Naamsestraat 105, B-3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Irouchka Moyersoen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

371.000 EUR btw incl

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

* De kandidaat zal een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet en de omzet betreffende de Leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
* Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij.
Berekeningswijze in geval private onderneming:
0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +
0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +
3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +
0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +
0,998 x Omzet / Totale bezittingen.
De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

Eventuele minimumeisen:

Omzetverklaring
Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8.

Vakbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste Belgische ziekenhuizen waar de geoffreerde materialen in de afgelopen drie jaar werden geleverd. De inschrijver geeft per ziekenhuis een contactpersoon op.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht, met name de productspecialisten die in-house opleidingen geven.
* Aanbieder dient op de lijst van erkende verdelers van het FAGG staan en dient dit met recente certificaten of attesten te staven.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver geeft minimaal 3 referenties op.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!