Aankondiging van een gegunde opdracht

Home Jourdan - Aankoop van meubilair voor de toekomstige Residentie J. Pivin

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Koekelberg
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
François Delcoignestraat 39
Plaats
Koekelberg
Postcode
1081
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Daniel Claes
Telefoon
+32 24121627
E-mail
daclaes@koekelberg.brussels
Fax
+32 24121684

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.koekelberg.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Home Jourdan - Aankoop van meubilair voor de toekomstige Residentie J. Pivin

Referentienummer:   2018-018

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   39100000 - Meubilair

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Aankoop van meubilair voor de kamers en de leefruimtes van het nieuwe rusthuis.
Perceel 1 "Bedden en nachttafels"
Perceel 2 "Kamermeubilair"
Perceel 3 "Leefruimtemeubilair"

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Bedden en nachttaffels

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   39100000 - Meubilair
33192100 - Hospitaalbedden

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Home Jourdan, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Aankoop van elektrisch bed met variabele hoogte, superlaag elektrisch bed met variabele hoogte en nachtkastje.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   120

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische waarde  / Weging:   90

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienst na verkoop  / Weging:   45

Kwaliteitscriterium - Naam:   Garantieperiode  / Weging:   45

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Slaapkamermeubilair

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   39100000 - Meubilair

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Home Jourdan, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Aankoop van slaapkamermeubilair voor het rusthuis.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   160

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische waarde  / Weging:   120

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienst na verkoop  / Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Garantieperiode  / Weging:   60

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

Leefruimtemeubilair

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   39100000 - Meubilair

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   Home Jourdan, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Aankoop van leefruimtemeubilair van het rusthuis.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   440

Kwaliteitscriterium - Naam:   Technische waarde  / Weging:   330

Kwaliteitscriterium - Naam:   Dienst na verkoop  / Weging:   165

Kwaliteitscriterium - Naam:   Garantieperiode  / Weging:   165

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 027-059502

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018-018

Perceel nr.:   1

Benaming:   Bedden en nachttaffels

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-503309


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018-018

Perceel nr.:   2

Benaming:   Slaapkamermeubilair

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-503309


Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   2018-018

Perceel nr.:   3

Benaming:   Leefruimtemeubilair

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-503309


Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-02-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!