vzw Jessa Ziekenhuis
Aankondiging van een opdracht

Levering, installatie & onderhoud van hartcatherisatie-labo

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
7. Voorzover de bepalingen in bovenvermelde wetgeving geen afwijkende bepalingen bevat, is het Burgerlijk Wetboek van toepassing, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de regels inzake contractuele aansprakelijkheid (art. 1149 en 1150 BW).
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011
De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht.
Artikel 119 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - verpakkingen
De inschrijver blijft eigenaar van de verpakkingen en heeft hieromtrent een terugnameplicht, zonder recht op enige vergoeding.
Opmerking
De inschrijvers duiden aan welke onderdelen een vertrouwelijk karakter hebben.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen :
Perceel 1 : Cathlab (zaal 2)
Perceel 2 "voorwaardelijk perceel" : Zaal 1 & 2 - Leveren en plaatsen LED-operatielamp
Perceel 3 "voorwaardelijk perceel" : Zaal 1 & 2 - Leveren en plaatsen van pendel voor administratieve doeleinden - toetsenbord & notitieblad
Perceel 4 "voorwaardelijk perceel" : Zaal 1 & 2 - Leveren en plaatsen van draagarm voor 5 pompen (met 6 stopcontacten)

Publicatiedatum
09-10-2015
Deadline
10-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
33100000 - Medische apparatuur
33167000 - Operatielampen
33182300 - Apparatuur voor hartchirurgie
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres
Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tanja Ronda

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Het Jessa Ziekenhuis Hasselt wenst over te gaan tot de aankoop van 1 hartcatherisatie-labo.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* De inschrijver dient zijn financiële draagkracht om de leveringsopdracht uit te voeren aan te tonen aan de hand van:
1) Een verklaring betreffende de totale omzet én de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
2) Het bewijs van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag
3) Financiële ratio's: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de laatste 3 jaar

Eventuele minimumeisen:

Geen negatief eigen vermogen

Vakbekwaamheid

Als bewijs van de technische bekwaamheid moet de inschrijver dan ook volgende inlichtingen en documenten bij zijn offerte voegen :
1) Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht met vermelding van de geplaatste toestellen, configuratie en contactpersoon.
2) CE-attest;
3) Nederlandstalige gebruikershandleiding (digitaal);
4) Technische serive manual (digitaal);

Eventuele minimumeisen:

Minimum één referentie van een ziekenhuis met een B3-erkenning voor cardiologie in België